อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รับเกียรติบัตรทาง E-mail ทันที โดยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

0
456

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิกทุกท่านครับ วันนี้ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ขอนำเสนอ อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รับเกียรติบัตรทาง E-mail ทันที โดยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

อบรมออนไลน์ฟรี ขอเชิญคุณครูและผู้สนใจทุกท่าน อบรมออนไลน์ หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด รับเกียรติบัตรทาง E-mail ทันที โดยโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน

รายละเอียด หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน

คอร์สของ Educators Skill เรียนรู้นวัตกรรม การจัดการศึกษาแนวใหม่ รวมถึงการพัฒนาการเด็ก จากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ปกครอง และสถาบันต่างๆ ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยการเรียนออนไลน์ ได้เกียรติบัตรฟรี แบบไม่มีค่าใช้จ่าย หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน เป็นหลักสูตรที่ Life Education (Thailand) ได้พัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่ออธิบายถึงความรู้พื้นฐานทางจิตวิทยาเชิงบวก การศึกษาเชิงบวก อุปนิสัยเชิงบวก และมีตัวอย่างการจัดการสถานการณ์ต่างๆด้วยจิตวิทยาเชิงบวกในโรงเรียนสำหรับคุณครู

รายละเอียดคอร์ส

การเสริมแรงเชิงบวกเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในฐานะวิธีการอบรมเลี้ยงดู รวมทั้งปรับพฤติกรรมเด็กที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน แม้ว่าจะยุติกระบวนการเสริมแรงเชิงบวกไปแล้วก็ตาม การศึกษาเกี่ยวกับการใช้การเสริมแรงเชิงบวกในห้องเรียน พบว่าช่วยปรับพฤติกรรมของนักเรียนให้เหมาะสมกับช่วงวัย มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น และมารยาททางสังคมที่ดีมากยิ่งขึ้น การเสริมแรงเชิงบวกช่วยให้การจัดการบรรยากาศชั้นเรียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้นักเรียนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงแรงกดดัน หรือความเครียดอันจากอิทธิพลด้านลบของพฤติกรรมกลุ่ม เช่น การโดนล้อหรือรังแกด้วยคำพูด และร่างกายให้เกิดความอับอาย ทำให้ไม่กล้าแสดงออกหรือกระทำในสิ่งที่ถูกต้องได้ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก เกิดความตระหนักในความสำคัญของการใช้แนวคิดอุปนิสัยเชิงบวก ทั้งกับตนเองและผู้เรียน สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดการเสริมสร้าง และ Feedback อุปนิสัยเชิงบวกในชั้นเรียนได้ สามารถประยุกต์ใช้แนวคิดในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเติบโตด้านอุปนิสัยเชิงบวกให้กับผู้เรียนได้ เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ ประกอบด้วย

– ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก
– ความเข้าใจตนเองในมุมมองของ อุปนิสัยเชิงบวก
– แนวคิดและการฝึกการเสริมสร้าง อุปนิสัยเชิงบวก เบื้องต้นสำหรับตนเองและผู้เรียน
– เทคนิคการใช้ Feedback ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ด้วยกระบวนการเชิงบวก
– สามเหลี่ยมการสร้างช่วงเวลาเชิงบวกในห้องเรียน (Micro Moments Triangle) กิจกรรมการอบรมออนไลน์ ประกอบด้วย Lecture , Case-Based Learning , Transformative Learning , Dialogue And Discussion , Worksheet แนวทางเกณฑ์การวัดและประเมินผล ด้าน Knowledge : ครูมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างอุปนิสัยเชิงบวก
– วัดจากใบงานในการอบรม Attitude: ครูมีทัศนคติในการมองตนเอง และผู้เรียนบนพื้นฐานจิตวิทยาเชิงบวก มีมุมมองแบบ Growth Mindset ในการสร้างเสริมประสบการณ์และความรู้ให้กับผู้เรียน
– วัดจากการสัมภาษณ์ และ PLC Practice: ครูมีความสามารถในการอธิบายอุปนิสัยเชิงบวกของผู้เรียนแบบรายบุคคลและมีวิธีการเสริม สร้างอุปนิสัยเชิงบวกที่สมดุลให้กับผู้เรียนรายบุคคลได้เบื้องต้น กล่าวโดยสรุปหลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน นี้เหมาะสำหรับคุณครู และอาจารย์ ทุกระดับชั้นผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเป็นมา ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับจิตวิทยาเชิงบวก และอุปนิสัยเชิงบวก ผลลัพธ์ที่เกิดจากการจัดการณ์สถานการณ์ในเชิงลบ ไปจนถึงวิธีนำอุปนิสัยเชิงบวกในแต่กลุ่มไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน

4 บทเรียน

  • หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ตอนที่ 1
  • หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ตอนที่ 2
  • หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวก เพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน ตอนที่ 3
  • แบบทดสอบหลังเรียน

ตัวอย่างเกียรติบัตร

ตัวอย่างเกียรติบัตร หลักสูตรหลักการจิตวิทยาเชิงบวกเพื่อการเสริมสร้างอุปนิสัยผู้เรียน

ลิงก์สำหรับเข้าอบรมออนไลน์

 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

เชิญเข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตรฟรี คลิกที่นี่

เว็บไซต์ของเราเป็นเพียงผู้ช่วยกระจายข่าว มิใช่ผู้จัดอบรมแต่อย่างใด
เข้าร่วมกลุ่มอบรมออนไลน์รับเกียรติบัตร คลิกที่นี่


ติดตาม ข่าวสาร และสื่อต่าง ๆ ได้ที่


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขอบคุณแหล่งที่มา : โครงการพัฒนานักจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การขยายผลพื้นที่ต้นแบบ


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!