แจกฟรี แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้

0
9481

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถนำไปแก้ไขและปรับใช้ในการจัดทำแฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกฟรี แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้

แจกฟรี แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์หน้าปกแจกฟรี แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์ วPA


แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.1 สร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร

แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.2 ปฏิบัติการสอนโดยออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้ อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้และส่งเสริมผู้เรียน


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.4 สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.5 วัดและประเมินผลการเรียนรู้ด้วยวิธีการที่หลากหลาย


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.6 ศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ และหรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.7 จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการ ทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะด้านสาระสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 1 ด้านการจัดการเรียนรู้ 1.8 อบรมบ่มนิสัย ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่านิยมความเป็นไทยที่ดีงาม


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1 จัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาเพื่อใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพผู้เรียน


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.2 ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน โดยใช้ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนรายบุคคล และประสานความร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียน


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.3 ร่วมปฏิบัติงานทางวิชาการ และงานอื่นๆของสถานศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพทางการจัดการศึกษาของสถานศึกษา


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 2 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.4 ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.1 พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.2 มีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

แฟ้มด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 3.3 นำความรู้และความสามารถ ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ พัฒนาคุณภาพผู้เรียน รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้


แฟ้มหน้าปกเอกสาร 3 ด้าน 15 ตัวชี้วัด หลักเกณฑ์ วPA

เอกสารเป็นไฟล์ Power Point แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูขวัญตา งดงาม

ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!