ดาวน์โหลดฟรี แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมหน้าปก โดย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

0
12989

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ซึ่งสามารถนำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

ดาวน์โหลดฟรี แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมหน้าปก โดย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

ดาวน์โหลดฟรี แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 พร้อมหน้าปก โดย โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี

รายละเอียดแผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32)ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 ข้อ 3 มาตรการ Sandbox: Safety zone in school สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป -กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน สำหรับโรงเรียนที่มีความประสงค์เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site

          ทั้งนี้โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี มีความประสงค์เปิดการเรียนการสอนแบบ On-site จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงานตามมาตรการ Sandbox: Safety zone in school สำหรับโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาประเภทไป -กลับ นี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติก่อนและระหว่างการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site หรือแบบผสมผสาน ตามความเหมาะสมของสถานศึกษา

ด้วยโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีมีความห่วงใยและตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรและนักเรียนเพื่อให้นักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนผู้มาติดต่อราชการปลอดภัยจากอุบัติเหตุเหตุร้ายภัยพิบัติสิ่งที่เป็นอันตรายทั้งต่อจิตใจชีวิตทรัพย์สิน และรักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ จึงกำหนดมาตรการรักษาความ ปลอดภัยของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ดังนี้

1. ให้ครูและนักการภารโรงสำรวจ ตรวจสอบ ห้องเรียน อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องปฏิบัติการ ห้องพิเศษ ห้องน้ำ ห้องส้วม แหล่งเรียนรู้ อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาพัสดุอุปกรณ์อื่นๆโดยรอบบริเวณโรงเรียนเป็นประจำทุกวันให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงหากพบว่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ อาจเกิดอันตราย ให้ แจ้งต่อครู เวรประจำวัน หัวหน้างาน อาคารสถานที่และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีแล้วดำเนินการซ่อมแซมให้ เป็นที่เรียบร้อย

2. ให้ครูและนักการภารโรงสำรวจตรวจสอบเครื่องตัดหญ้า รถตัดหญ้า อุปกรณ์ตัดหญ้า ให้อยู่ใน สภาพที่มั่นคง แข็งแรง หากพบว่าอุปกรณ์ต่างๆ ชำรุดให้แจ้งต่อครูเวรประจำวันหัวหน้างานอาคารสถานที่และหรือผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันทีและดำเนินการซ่อมแซมให้เป็นที่เรียบร้อยกรณีการตัดหญ้าให้ใช้ ความระมัดระวัง ไม่ประมาท เลินเล่อ ควรเลือกเวลา ที่ปลอดภัย เช่น หลังเลิกเรียน หรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ

3. ให้ครูและนักการภารโรงตรวจตรา ตรวจสอบ สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ระบบ ประปา ทั้งใน อาคารเรียน นอกอาคารเรียน บริเวณโรงเรียน เป็นประจำทุกวัน หากพบข้อบกพร่อง อุปกรณ์ วัสดุ ชำรุดเสียหาย ไฟฟ้ารั่ว น้ำประปารั่ว ให้แจ้งครูเวรประจำวัน หัวหน้างานอาคารสถานที่ และหรือแจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษาทราบ และดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย

4. ให้ครูเวรประจำวันเฝ้าระวังสำรวจตรวจสอบป้องกันแก้ไข รื่องมลภาวะที่เป็นพิษที่อาจเกิดขึ้น และเป็น อันตรายต่อสุขภาพ วัตถุที่เป็นอันตราย เช่น ระเบิด อาวุธ สารพิษ แก๊สพิษ สิ่งแปลกปลอม เศษแก้ว เศษตะปู ฯลฯ โดย ติดต่อประสานงาน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ทันท่วงที และแจ้งให้หัวหน้าฝ่ายงานที่รับผิดชอบและหรือแจ้ง ผู้บริหารสถานศึกษาทราบด้วย

5.หากสำรวจพบว่าอาคารสถานที่วัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า ระบบประปาชำรุดเสียหาย และ สุดวิสัยที่ไม่ สามารถดำเนินการแก้ไขได้เสร็จทันท่วงที ให้นักการภารโรงจัดทำแนวกั้น จัดทำป้ายเตือน ประสานครูเวรให้แจ้งเตือน นักเรียนให้ระมัดระวัง ไม่เข้าใกล้ และรีบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จในระยะเวลา ที่เร็วที่สุด และแจ้งให้หัวหน้างานอาคาร สถานที่ และหรือแจ้งผู้บริหารทราบด้วย

6.ให้ครูเวรประจำวันและครูที่ปรึกษาดูแลนักเรียนที่มาถึงโรงเรียนในตอนเช้าควบคุมการทำความสะอาดห้องเรียนเขตรับผิดชอบ กิจกรรมโฮมรูมหลังเลิกแถวประจำวันการรับประทานอาหารโดยควบคุมตรวจตราตรวจสอบความผิดปกติของนักเรียนหากพบปัญหาให้ประสานงานครูที่ปรึกษา และหรือผู้ปกครอง เพื่อทำการแก้ไขและแจ้งให้ ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที

7.ให้ครูที่ปรึกษาทำหน้าที่ครูแนะแนวให้คำแนะนำปรึกษาจัดทำระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในชั้นเรียนที่ได้รับมอบหมายให้ความรัก ความเอาใจใส่เอื้ออาทรพัฒนานักเรียนให้เต็มศักยภาพโดยการสนทนาซักถามควบคุมกำกับติดตามอยู่เสมอหากพบความผิดปกติหรือการเปลี่ยนแปลงของนักเรียน ให้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้ง แจ้งให้ผู้บริหารสถานศึกษาทราบทันที

8. ให้ครูเวรประจำวัน และครูที่ปรึกษาติดตามดูแล เอาใจใส่ ต่อพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดให้โทษ พฤติกรรม เสี่ยงด้านการพนันอบายมุขต่างๆ พฤติกรรมเสี่ยงด้านชู้สาวพฤติกรรมเสี่ยงปัญหาทางเพศพฤติกรรมเสี่ยงการเล่นเกมและอินเตอร์เน็ตพฤติกรรมเสี่ยงการทะเลาะวิวาทการถูกเอารัดเอาเปรียบการถูก รังแก ถูกละเมิดทางร่างกายและจิตใจ หาก พบความผิดปกติให้ดำเนินการช่วยเหลือ ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้บริหารทราบต่อไป

9. ให้ครูผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ตรวจสอบการประกอบอาหารกลางวัน การจำหน่ายสินค้าของร้านค้า ผู้ค้าทั้ง ใน สถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา เน้นย้ำให้นักเรียนได้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัย มีประโยชน์ และประสานงาน ขอความร่วมมือร้านค้า ผู้ค้าให้จำหน่ายสินค้าที่ดี มีคุณภาพ ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย และนโยบายของโรงเรียน

10. ให้ผู้ที่ได้แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการตามระเบียบว่าด้วยการ รักษาความ ปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2552 โดยเคร่งครัด

10.1หากผู้ใดได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาให้เดินทางไปราชการนอกท้องที่อำเภอหรือจังหวัดหรือได้รับอนุญาตให้ลาตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ  พ.ศ.  2555  และจะต้องจัดหาเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีให้ปฏิบัติหน้าที่อยู่เวรแทนผู้อื่น แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ

10.2หากผู้ใดที่ป่วยและวันที่ป่วยตรงกับวันที่ที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาเวรรักษาความปลอดภัยและการป่วยนั้นยังสามารถที่จะแจ้งให้          ผู้บังคับบัญชาทราบว่าตนได้ป่วยและไม่สามารถจะปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการได้ให้ผู้นั้นแจ้งผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรทราบโดยวิธีใดวิธีหนึ่งที่ ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ตรวจเวรจะพึงทราบได้ เพื่อ พิจารณาวินิจฉัยสั่งการต่อไป

11. ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน และหรือครูที่รับผิดชอบอาคารสถานที่ จัดทำข้อมูล สารสนเทศ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ ของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองครอง ผู้นำชุมชน สถานี อนามัย โรงพยาบาลตำรวจ หน่วยกู้ชีพ องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานต้นสังกัด อำเภอ จังหวัด ศาล และที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดต่อประสานงาน การส่งต่อได้ทันท่วงที และให้ปรากฏได้ชัดเจนไว้ในที่ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม

12. ให้ครูผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้รับแต่งตั้งควบคุมนักเรียนไปทำกิจกรรมทั้งใน และนอกสถานที่การไป ทัศนศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี การไปเข้าค่าย การไปร่วมกิจกรรม การไปแข่งขัน จัดทำ ประวัติและประกันชีวิต แสดง รายละเอียดของนักเรียน กำกับ ควบคุม ดูแล เอาใจใส่ รักษาความปลอดภัย ให้แก่นักเรียนอย่างเต็มความสามารถ หากเกิด เหตุอันตรายให้ดำเนินการแก้ไข และหรือนำนักเรียนไปเข้ารับ การรักษาโดยด่วน ตลอดทั้งประสานงานให้ผู้ปกครอง หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งให้ผู้บริหารทราบ ทันที

13. ให้ครูผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของ โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐีเมื่อสิ้นปีการศึกษา เสนอต่อผู้บริหารสถานศึกษาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและเผยแพร่ต่อสารธารณชนแล้วนำข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัย ในปีการศึกษาต่อไปอย่าง ต่อเนื่อง

ตัวอย่างไฟล์ แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566


แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566
แผนเผชิญเหตุความปลอดภัยของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566

เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์หน้าปก

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!