คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา

0
340

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา ซึ่งสามารถนำไปศึกษาและเป็นแนวทางในการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา

รายละเอียดของเนื้อหา

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ. 6206.3/ว9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยระบบการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ระบบคือ (1) การดำเนินการตามมาตรา 55 ประเมินการดำรงวิทยฐานะ โดยกำหนดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่และผลการประเมิน PA สามารถใช้เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ใช้เป็นผลประเมินคงวิทยฐานะและใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ และ (2) การดำเนินการตาม มาตรา 54 การประเมินเพื่อขอมี/เลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามคู่มือฯ ใน ว22/2564
ในการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) เพื่อใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือนและใช้ประเมินคงวิทยฐานะนั้น จะต้องดำเนินการเป็นประจำทุกปี ประเมินครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนตามระดับปฏิบัติที่คาดหวัง ตามตำแหน่งและวิทยฐานะของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน โดยทาง ก.ค.ศ.ได้กำหนดแนวทางในการประเมิน ได้แก่ คณะกรรมการประเมินประกอบด้วยผู้บังคับบัญชาและกรรมการภายนอก 2 คน ประเมินในช่วงสิ้นปีงบประมาณ ประเมินจากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการเรียนรู้และผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการประเมินผลลัพธ์ ลดการประเมินจากเอกสาร
งานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้จัดทำคู่มือการดำเนินการต่างๆ จากการวิเคราะห์ และสังเคราะห์กิจกรรมต่างๆ ตามกรอบภาระงาน มาตรฐานตำแหน่ง/วิทยฐานะ และการประเมินเงินเดือน ที่การทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) มีส่วนเกี่ยวข้อง ให้มีความชัดเจน กำหนดแนวปฏิบัติที่เหมือนกันทั้งโรงเรียนเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)มีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระบบ แนวคิด นโยบาย และเจตนารมณ์ของ ก.ค.ศ. งานพัฒนาบุคลากร โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา จึงได้จัดทำคู่มือฯ ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อให้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ได้นำไปใช้และถือปฏิบัติต่อไป

การดำเนินการตามภาระงานของผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเป็นไปตาม ก.ค.ศ. กำหนดแบบเต็มเวลาโดยภาระงานด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา มีการปฏิบัติการสอนไม่ต่ำกว่า 5 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในรูปแบบ การเป็นผู้นำกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของโรงเรียน

การดำเนินการตามภาระงานของรองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทั้ง 4 กลุ่ม มีภาระงานในการช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนด้านการบริหารวิชาการและเป็นผู้นำทางวิชาการ ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ เป็นไปตาม ก.ค.ศ.กำหนด แบบเต็มเวลาโดยภาระงานด้านการช่วยบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทั้ง 4 กลุ่ม มีการปฏิบัติการสอน ไม่ต่ำกว่า 10 ชั่วโมง/สัปดาห์ ในรูปแบบดังนี้
1. การสังเกตการสอนและสะท้อนผลการสอนร่วมกับครูในกิจกรรมเปิดชั้นเรียน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานแนะแนว ที่รองผู้อำนวยการรับผิดชอบ จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์
2. เป็นผู้นำกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานแนะแนว ที่รองผู้อำนวยการรับผิดชอบ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้/งานแนะแนวจำนวน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์
3. นิเทศการสอนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้/งานแนะแนว ที่รองผู้อำนวยการรับผิดชอบ จำนวน 4 ชั่วโมง/สัปดาห์

การดำเนินการตามภาระงานของครูทุกตำแหน่ง/วิทยฐานะ
ครูโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา ทุกตำแหน่ง/วิทยฐานะ มีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ.กำหนดดังนี้
1. มีชั่วโมงการสอนตามตารางสอน ไม่ต่ำกว่า 12 ชั่วโมง/สัปดาห์ (รวมชั่วโมงสอนแทน กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมติว กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์)
* ครูผู้สอนคาบ 9 นับชั่วโมงได้ 1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
** ครูผู้สอนคาบ 9 และวันเสาร์ นับชั่วโมงได้ 1.5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
2. งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ กำหนดการนับชั่วโมง ดังนี้
2.1 การวิเคราะห์หลักสูตร จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การผลิตสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรม

การจัดการเรียนรู้
2.2 งานครูที่ปรึกษา หัวหน้าระดับ
2.3 PLC กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน ระดับชั้น
3. งานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา กำหนดนับชั่วโมง ดังนี้
3.1 หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
3.2 หัวหน้างานตามโครงสร้างบริหารงานโรงเรียน 4 กลุ่ม/
งานหัวหน้าโครงการห้องเรียนพิเศษ
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
4 ชั่วโมง/สัปดาห์
3 ชั่วโมง/สัปดาห์
3.3 คณะกรรมการงานตามโครงสร้างบริหารโรงเรียน 4 กลุ่มงาน
4. งานสนองนโยบายและจุดเน้น กำหนดการนับชั่วโมง ดังนี้
4.1 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานเยี่ยมบ้าน/งานติดตามนักเรียน/
ทุนการศึกษา/การศึกษาต่อ
2 ชั่วโมง/สัปดาห์
1 ชั่วโมง/สัปดาห์

ตัวอย่างไฟล์คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน


ไฟล์คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา

คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา
คู่มือการดำเนินการตามข้อตกลงในการพัฒนางาน(Performance Agreement : PA) ระดับสถานศึกษา

เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!