แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

0
1207

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับ เป็นไฟล์ รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในงาน 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ หมายเหตุ
1. โครงการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการงานแนะแนวการศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการยุวกาชาด เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
9. โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
10. โครงการกิจกรรมชุมนุม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
11. โครงการงานโสตทัศนศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
15. โครงการเปิดบ้านวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
16. โครงการงานวิจัย เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
17. โครงการปรับปรุงห้องคู่ขนาน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
21. โครงการงานทะเบียนนักเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
22. โครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
23. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและสำนักงานวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
24. โครงการพัฒนาหลักสูตร เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
25. โครงการลูกเสือ เนตรนารี เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
26. โครงการวัดผลประเมินผล เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเหตุ
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทั่วไป เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการยานพาหนะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการอาคารสถานที่ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
7. โครงการป้องกันยาเสพติด เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเหตุ
1. โครงการประชาสัมพันธ์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคล เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการสารสนเทศ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หมายเหตุ
1. โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการธนาคารโรงเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการบริหารพัสดุ สินทรัพย์และสาธารณูปโภค เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนางานงบประมาณ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการสารบรรณ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแบบฟอร์มแผนงาน ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารแบบฟอร์มแผนงาน หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มเขียนโครงการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!