แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

0
1519

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งานได้เลยครับ เป็นไฟล์ รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในงาน 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ได้แก่ ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ฝ่ายบริหารงานบุคคล และฝ่ายบริหารงานทั่วไป ปรับใช้ตามบริบทของสถานศึกษาได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

แจกฟรี รวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานวิชาการ หมายเหตุ
1. โครงการงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการงานแนะแนวการศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนาครูสู่มืออาชีพ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการยุวกาชาด เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
7. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
9. โครงการโรงเรียนแกนนำเรียนร่วม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
10. โครงการกิจกรรมชุมนุม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
11. โครงการงานโสตทัศนศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
12. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
13. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
14. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
15. โครงการเปิดบ้านวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
16. โครงการงานวิจัย เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
17. โครงการปรับปรุงห้องคู่ขนาน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
18. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
19. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
20. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
21. โครงการงานทะเบียนนักเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
22. โครงการงานศูนย์คอมพิวเตอร์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
23. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศและสำนักงานวิชาการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
24. โครงการพัฒนาหลักสูตร เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
25. โครงการลูกเสือ เนตรนารี เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
26. โครงการวัดผลประเมินผล เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานบุคคล หมายเหตุ
1. โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารทั่วไป เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการยานพาหนะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการอาคารสถานที่ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
7. โครงการป้องกันยาเสพติด เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานทั่วไป หมายเหตุ
1. โครงการประชาสัมพันธ์ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการพัฒนาบริหารงานบุคคล เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการระบบบริหารและพัฒนาองค์กร เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการส่งเสริมสุขภาพ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
6. โครงการสารสนเทศ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารฝ่ายบริหารงานงบประมาณ หมายเหตุ
1. โครงการซ่อมบำรุงครุภัณฑ์และยานพาหนะ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. โครงการธนาคารโรงเรียน เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
3. โครงการบริหารพัสดุ สินทรัพย์และสาธารณูปโภค เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
4. โครงการพัฒนางานงบประมาณ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
5. โครงการสารบรรณ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารแบบฟอร์มแผนงาน ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดคลิกที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารแบบฟอร์มแผนงาน หมายเหตุ
1. แบบฟอร์มเขียนโครงการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา
2. แบบฟอร์มสรุปงานโครงการ เอกสารโครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารวมไฟล์โครงการ 4 ฝ่าย สำหรับสถานศึกษา ไฟล์ Word แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!