แจกฟรี เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้

0
4587

สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ในงานวิชาการ งานธุรการชั้นเรียน ตามบริบทของสถานศึกษาได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566

เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566

ตัวอย่างไฟล์เอกสาร


เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ลิงก์ดาวโหลดรวมเอกสารประจําชั้นเรียน 2566 งานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ ดาวน์โหลดที่นี่

ลำดับ ชื่อรายการเอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 หมายเหตุ
1. แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
2. แบบบันทึกการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษา เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
3. แบบบันทึกการปฏิบัติงานประจำวัน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
4. แบบบันทึกการอ่านหนังสือ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
5. แบบประเมินตามสภาพจริง เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
6. แบบฟอร์มแผนการการจัดการเรียนรู้ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
7. แบบฟอร์มแผนการสอนแนว กค. เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
8. แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
9. แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
10. แบบรายงานวิจัยในชั้นเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
11. แบบสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่เกี่ยวกับครู เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
12. แบบสำรวจปัญหาการเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
13. แฟ้มพัฒนางานครู เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
4. ใบประเมินของครูผู้สอน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
15. การวิเคราะห์ผู้เรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
16. ตารางความก้าวหน้าของผู้เรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
17. ทะเบียนเกียรติบัตร เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
18. ทะเบียนเชิญวิทยากร เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
19. ทะเบียนแหล่งเรียนรู้ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
20. ทะเบียนการเป็นวิทยากร เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
21. ทะเบียนการประกวดการแข่งขันทางวิชาการ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
22. ทะเบียนการมาเรียนแต่เช้าประจำสัปดาห์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
23. ทะเบียนการส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทางวิชาการ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
24. ทะเบียนการอบรมนักเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
25. ทะเบียนกิจกรรมนอกเวลาเรียนประจำสัปดาห์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
26. ทะเบียนกิจกรรมประจำปี เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
27. ทะเบียนความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
28. ทะเบียนคำสั่ง เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
29. ทะเบียนงานโครงการประจำห้องเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
30. ทะเบียนนักเรียนเก่งอ่อน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
31. ทะเบียนนักเรียนดีเด่น เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
32. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 1 เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
33. ทะเบียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ภาคเรียนที่ 2 เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
34. ทะเบียนผลิตสื่ออุปกรณ์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
35. ทะเบียนพฤติกรรมนักเรียนรายบุคคล เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
36. ทะเบียนภาษาอังกฤษวันละคำ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
37. ทะเบียนสื่อ อุปกรณ์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
38. ธุรการชั้นเรียน excel เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
39. บันทึกเวรประจำวันของนักเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
40. บันทึกเสนอ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
41. บันทึกการเผยแพร่เอกสาร เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
42. บันทึกการเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
43. บันทึกการแนะแนวนักเรียน การศึกษารายกรณี เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
44. บันทึกการใช้แผนการสอน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
45. บันทึกการให้คำปรึกษาแก่เพื่อนร่วมงาน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
46. บันทึกการช่วยเหลือนักเรียน ในโอกาสต่างๆ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
47. บันทึกการตรวจสุขภาพนักเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
48. บันทึกการทำความดี เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
49. บันทึกการนำวัสดุเหลือใช้มาจัดการเรียนการสอน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
50. บันทึกการนิเทศภายในโรงเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
51. บันทึกการบริจาคเงินเพื่อส่วนรวม เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
52. บันทึกการปฏิบัติงานประจำของครู เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
53. บันทึกการประชุมประจำเดือนของครู เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
54. บันทึกการพัฒนาตนเอง เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
55. บันทึกการพานักเรียนศึกษานอกสถานที่ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
56. บันทึกการร่วมงานกับชุมชน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
57. บันทึกการสอนแทน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
58. บันทึกการสอนซ่อมเสริม เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
59. บันทึกการสั่งงาน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
60. บันทึกความบกพร่องทางคณิตศาสตร์ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
61. บันทึกพฤติกรรมนักเรียนที่มีปัญหา เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
62. บันทึกงานที่สำเร็จ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
63. ประวัติส่วนตัวของนักเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
64. รายงานการใช้แหล่งเรียนรู้ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
65. สมุดบันทึกความดี เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
66. หลักฐานการใช้สื่อ เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
67. หลักฐานการจ่ายเครื่องเขียน เสื้อผ้า เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
68. หลักฐานการยืมหนังสือเรียนจากห้องสมุด เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566
69. หลักฐานการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน เอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566

ทางทีมงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารงานธุรการชั้นเรียน 2566 แบบฟอร์มเอกสารประจำชั้นเรียน 2566 ไฟล์ Word แก้ไขได้ จะเป็นประโยชน์ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับคุณครูได้ครับ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ขอบคุณแหล่งที่มา : สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!