เอกสารเสนอขอรางวัล เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน โดย คุณครูวีรภัทร ภักดีพงษ์

0
157

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดทำ เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

เอกสารเสนอขอรางวัล เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน โดย คุณครูวีรภัทร ภักดีพงษ์

เอกสารเสนอขอรางวัล เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน โดย คุณครูวีรภัทร ภักดีพงษ์


รายละเอียด เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจหลักที่สถานศึกษาต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาทุกฝ่ายโดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาที่ยั่งยืนสามารถพัฒนาได้ตามธรรมชาติ ดังนั้นสถานศึกษาจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกระบวนการ เรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการการเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ทำเป็น ให้สอดคล้องกับจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ที่ได้กำหนดให้จัดการเรียนการสอนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ ผู้เรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองเต็มกำลัง ความสามารถทั้งด้านร่างกายสติปัญญา สังคม จิตใจและเป็นการสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ให้แก่ ผู้เรียน กิจกรรมที่มีความสำคัญดังกล่าว คือ กิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี กิจกรรมลูกเสือเป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่การศึกษาวิเคราะห์ วางแผนปฏิบัติตามแผน ประเมินปรับปรุงการทำงานโดยเน้นกระบวนการกลุ่ม และเน้นให้ลูกเสือมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ อันได้แก่ ระเบียบวินัย ความรักความสามัคคี การเสียสละ การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ นำไปสู่พื้นฐานของวิถีประชาธิปไตย ตามวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติ และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และยังสอดคล้องกับพระราชบัญญัติลูกเสือปี พ.ศ. 2551 อีกด้วยพระราชบัญญัติลูกเสือปี พ.ศ. 2551 (2551)มาตรา 8 ได้กำหนดวัตถุประสงค์ของคณะลูกเสือแห่งชาติว่า คณะลูกเสือแห่งชาติมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งร่างกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ
และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติตามแนวทางดังต่อไปนี้

1) ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำ เชื่อฟังและพึ่งตนเอง

2) ให้ซื่อสัตย์สุจริต มีระเบียบวินัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

3) ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์

4) ให้รู้จักทำการฝีมือ และฝึกฝนให้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และ

5) ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศชาติ

และให้กระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนงานลูกเสือของคณะลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่ากิจกรรมลูกเสือเนตรนารีจะมีความสำคัญต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว จากสภาพความเป็นจริงของการจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารียังไม่ประสบความสำเร็จตามจุดมุ่งหมายและ อุดมการณ์ของลูกเสือ ทั่งนี้เป็นผลมาจากกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมบังคับเลือกนักเรียนเรียนเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ตามที่โรงเรียนกำหนดไม่มีจิตวิญญาณของลูกเสือเนตรนารีที่แท้จริง เป็นเหตุให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการเรียนกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีอย่างแท้จริงนอกจากนี้
ยังขาดแคลนครูผู้สอนทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ เนื่องจากผู้สอนไม่ได้ผ่านการฝึกอบรมการจัดกิจกรรมจึงเป็นเหมือนการบังคับ ไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญของลูกเสือ

ตัวอย่างไฟล์ เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน


เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน
เอกสารประกอบการพิจารณา การคัดเลือกผู้บริหาร ผู้สอน และผู้สนับสนุน กิจการลูกเสือดีเด่น ประเภท ครูผู้สอน

เอกสารเป็นไฟล์ PDF

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ

 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

ติดตาม ข่าวสาร และสื่อต่าง ๆ ได้ที่


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขอบคุณแหล่งที่มา : คุณครูวีรภัทร ภักดีพงษ์ 


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!