แจกไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้

0
1955

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ งานบริหาร 4 ฝ่าย ในแผนปฏิบัติการโรงเรียน ตามบริบทของโรงเรียน ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียนได้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้


แจกไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน ไฟล์ Word แก้ไขได้

ตัวอย่างไฟล์ โครงการในโรงเรียนที่น่าสนใจ กว่า 100 โครงการ สำหรับงานบริหาร 4 ฝ่าย สามารถปรับใช้ตามบริบทของโรงเรียน


ตัวอย่าง โครงการฝ่ายวิชาการ
ตัวอย่าง โครงการฝ่ายงบประมาณ
ตัวอย่าง โครงการฝ่ายบุคคล
ตัวอย่าง โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป

สำหรับโครงการที่น่าสนใจในปัจจุบัน ที่สามารถนำไปพัฒนาโรงเรียน ต่อผู้เรียน โดย แอดมินสื่อฟรีออนไลน์ ได้ขออนุญาตนำมาเผยแพร่เป็นรายงานโครงการตามแผนปฏิบัติการครั้งนี้

รายชื่อตัวอย่างโครงการต่างๆที่น่าสนใจแบ่งตามฝ่ายงาน 4 ฝ่ายงาน
ได้แก่ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารงานทั่วไป

โครงการฝ่ายงานบริหารวิชาการ จำนวน 39 โครงการ

1.โครงการเปิดบ้านวิชาการ (Open House) ดาวน์โหลด
2.โครงการพัฒนาโสตทัศนูปกรณ์และ ICT เพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด
3.โครงการพัฒนาห้องเรียนคุณภาพ ดาวน์โหลด
4.โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด
5.โครงการนิเทศภายใน ดาวน์โหลด
6.โครงการพัฒนาระบบงานทะเบียนและการวัดการประเมินผล ดาวน์โหลด
7.โครงการโรงเรียน สพฐ. ใสสะอาดปราศจากคอรัปชัน ดาวน์โหลด
8.โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและมาตรฐานการศึกษา ดาวน์โหลด
9.โครงการพัฒนานวัตกรรมและการวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด
10.โครงการกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาสี,ศูนย์,อำเภอ,ครู) ดาวน์โหลด
11.โครงการวันสำคัญ ดาวน์โหลด
12.โครงการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
13.โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ดาวน์โหลด
14.โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ดาวน์โหลด
15.โครงการลูกเสือโรงเรียน (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด

16.โครงการพัฒนาระบบ ICT เพื่อการเรียนรู้ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด
17.โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในระดับปฐมวัย ดาวน์โหลด
18.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
19.โครงการเปิดโลกกว้างดอยช้างเที่ยวไทย (ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้) ดาวน์โหลด
20.โครงการส่งเสริมสติปัญญาผ่านกระบวนการคิดและการใช้ภาษา ดาวน์โหลด
21.โครงการหนูน้อยอารมณ์ดีสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ดาวน์โหลด
22.โครงการร่างกายสดใส ใส่ใจการรับรู้ ดาวน์โหลด
23.โครงการ-ส่งเสริมการแนวการจัดการศึกษาแบบมอนเตสซอรี ดาวน์โหลด
24.โครงการ-พัฒนาคุณภาพวิชาการ ดาวน์โหลด
25.โครงการเปิดโลกกว้าง-สร้างโอกาส-สร้างเส้นทางสู่อาชีพ ดาวน์โหลด
26.โครงการ-To-be-number-one ดาวน์โหลด

27.โครงการ-ส่งเสริมแนวการจัดการศึกษาแบบ-BBL ดาวน์โหลด
28.โครงการนักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ดาวน์โหลด 
29.โครงการสอนซ่อมเสริมรูปแบบพี่สอนน้อง (ห้องเรียนสาขา) ดาวน์โหลด
30.โครงการพัฒนาห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ดาวน์โหลด
31.สร้างเสริมสุขภาวะ ขยับกายตามจังหวะชาติพันธุ์ ดาวน์โหลด
32.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดาวน์โหลด
33.โครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ดาวน์โหลด
34.โครงการพัฒนาคุณธรรมพื้นฐาน 4 ประการ (งบกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ดาวน์โหลด
35.โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ดาวน์โหลด
36.โครงการพัฒนาทักษะชีวิต การคิด วิชาการ ดนตรี กีฬา อาชีพ ดาวน์โหลด
37.โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ ดาวน์โหลด
38.โครงการส่งเสริมจิตสาธารณะ ดาวน์โหลด
39.โครงการวิจัยในชั้นเรียน ดาวน์โหลด

โครงการฝ่ายงานบริหารงบประมาณ จำนวน 4 โครงการ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพงานงบประมาณ ดาวน์โหลด
2.โครงการพัฒนางานการเงินและบัญชี ดาวน์โหลด
3.โครงการพัฒนางานพัสดุ ดาวน์โหลด
4.โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ดาวน์โหลด

โครงการฝ่ายงานบริหารงานบุคคล จำนวน 6 โครงการ

1.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบุคลากร ดาวน์โหลด
2.โครงการบริหารจัดการจัดสรรอัตรากำลัง ดาวน์โหลด
3.โครงการส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ ดาวน์โหลด
4.โครงการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร ดาวน์โหลด
5.โครงการการศึกษาดูงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ดาวน์โหลด
6.โครงการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community PLC) ดาวน์โหลด

โครงการฝ่ายงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 15 โครงการ

1.โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ดาวน์โหลด
2.โครงการร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านดอยช้าง ดาวน์โหลด
3.โครงการพัฒนาคุณภาพงานบริหารทั่วไป ดาวน์โหลด
4.โครงการสานสายใย สานวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ชุมชน ดาวน์โหลด
5.โครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งทีมกู้ชีพ กู้ภัย ดาวน์โหลด
6.โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ดาวน์โหลด
7.โครงการคัดแยกขยะ เพื่อโรงเรียนสะอาด ปราศจากโรคภัย ดาวน์โหลด
8.โครงการอาหารกลางวันและโภชนาการ ดาวน์โหลด
9.โครงการสภาร่วมใจสานสัมพันธ์พี่น้องดอยช้าง ดาวน์โหลด
10.โครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดาวน์โหลด
11.โครงการระดมทุนเพื่อการศึกษา ดาวน์โหลด
12.โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการการศึกษา ดาวน์โหลด
13.โรงเรียนบ้านดอยช้าง ดาวน์โหลด
14,โครงการเด็กดีมีเงินออม ดาวน์โหลด
15.โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียนบ้านดอยช้าง ดาวน์โหลด

 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 

ติดตาม ข่าวสาร และสื่อต่าง ๆ ได้ที่


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ขอบคุณแหล่งที่มา : ครูต้นไผ่ดอทคอม


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!