แจกไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ไฟล์ เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูหมี

0
6881

เลือกหัวข้อที่ต้องการอ่านครับ


สวัสดีเพื่อนๆ สมาชิก สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม ทุกท่านนะครับ วันนี้พบกับ สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม เช่นเคยครับ วันนี้แอดมินมีไฟล์มาแนะนำให้เพื่อนๆ สมาชิกได้ดาวน์โหลดไปใช้งาน เป็นไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งเพื่อนๆ สมาชิกสามารถดาวน์โหลดนำไปศึกษาและนำไปเป็นแนวทางในการจัดทำ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ เพื่อยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ วPA ในระบบ DPA ได้ครับ แอดมินขอแนะนำไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ตามรายละเอียดดังนี้ครับ

แจกไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ไฟล์ เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูหมี

แจกไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ ไฟล์ เวิร์ด แก้ไขได้ โดย ครูหมี

รายละเอียด Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

สคริปต์ VDO ที่มาและปัญหา

เรียนท่านคณะกรรมการ

สวัสดีครับ  : กระผม นายเกรียงไกร นามทองใบ

ตำแหน่ง           : ครู ไม่มีวิทยฐานะ

โรงเรียนบ้านนาคำ โรงเรียนบ้านนาคำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1

ประวัติการศึกษา    : ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปริญญาโท สาขาการบริหารและพัฒนาการศึกษา

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อายุราชการ     : 6 ปี

ปฏิบัติหน้าที่การสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

ก่อนอื่นนำเรียนข้อมูลเบื้องต้น กระผมครบคุณสมบัติการขอมีวิทยฐานะในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ในระหว่างรอเวลาให้ครบคุณสมบัติกระผมจึงได้ทำการบันทึกวีดีโอการสอนนี้ที่โรงเรียนบ้านคอกหนองไพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 ต่อมา เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ได้รับคำสั่งย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนบ้านนาคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1  และกระผมครบคุณสมบัติตามระยะเวลาขอมีวิทยฐานะในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ฉะนั้นการขอมีวิทยฐานะในระหว่างการเขียนย้าย คำแนะนำของ ก.ค.ศ. คือการให้ใช้ระบบของต้นสังกัดใหม่ ดังนั้นจึงได้มาใช้ระบบ DPA ของโรงเรียนบ้านนาคำ สพป.นครพนม เขต 1 ในการขอมีวิทยฐานะ  จึงเรียนมาเพื่อให้ท่านคณะกรรมการได้ทราบ ขอบคุณครับ

สำหรับ สภาพปัญหา ที่มา หรือแรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้

จากการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ผู้สอนได้วิเคราะห์สภาพปัญหาจากการดำเนินการผ่านกระบวนการ PLC และจากการรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์ พบว่า มาตรฐาน ว 1.1 เข้าใจความหลากหลายของระบบนิเวศ การถ่ายทอดพลังงาน การระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิต การเขียนโซ่อาหาร เป็นมาตรฐานการเรียนรู้ที่โรงเรียนควรเร่งพัฒนาเนื่องจากคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ด้วยเหตุผลดังกล่าว กระผมจึงได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว และให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะจากการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning

ซึ่งได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โซ่อาหารและการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต โดยนำรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่นำมาใช้ คือ การสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้สรุปไว้ 5 ขั้นตอน ดังนี้

      ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างความสนใจ (Engagement) นำเข้าสู่บทเรียนโดยให้นักเรียนชมวีดีโอ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ อยากรู้ อยากเรียน และเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหาที่จะศึกษาในคาบนี้ครับ

ขั้นที่ 2 สำรวจและค้นหา (Exploration) เป็นการทำความเข้าใจในประเด็นที่ศึกษา แจกบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตซึ่งในบัตรนี้นจะมีนิยามความหมาย แล้วให้นักเรียนเขียนชื่อสิ่งมีชีวิตลงบัตรบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตให้ตรงกับความหมาย

ขั้นที่ 3 อธิบายและลงข้อสรุป (Explanation) เป็นการนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ แปลผล สรุปผล และนำเสนอในรูปแบบต่างๆ เช่น บรรยายสรุป โดยครูและนักเรียนร่วมกันสรุป ให้นักเรียนดูภาพโซ่อาหารแล้วอภิปรายถึงหน้าที่สิ่งมีชีวิต

ขั้นที่ 4 ขยายความรู้ (Elaboration) เป็นการนำความรู้ที่สร้างขึ้นไปเชื่อมโยงกับความรู้เดิม เพื่อทำให้เกิดความรู้ที่กว้างขึ้น โดยครูถามคำถามเป็นสถานะการณ์ให้นักเรียนช่วยให้เชื่อมโยงกับเรื่องต่างๆ และทำให้เกิดความรู้กว้างขวางขึ้น

ขั้นที่ 5 ประเมิน (Evaluation) เป็นการประเมินการเรียนรู้ หลักจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นักเรียนมีความรู้อะไรบ้าง โดยนักเรียนทำใบกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง โซ่อาหาร 1 เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนรู้

ผลลัพธ์

จากการที่กระผมได้นำเอาวิธีการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง โซ่อาหารและการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิต เพื่อพัฒนานักเรียน พบว่า นักเรียนสามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค นักเรียนมีทักษะในการเขียนโซ่อาหารและการถ่ายทอดพลังงานของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภคในโซ่อาหาร อีกทั้งนักเรียนยังมีวินัย ใฝ่เรียนรู้และมุ่งมั่นในการทำงานอีกด้วย สิ่งที่ควรพัฒนาต่อไป คือ นำการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) มาใช้ร่วมกับการร้องเพลงหรือเกมมาจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ให้เรื่องต่อๆ

ขอบคุณครับ สวัสดีครับ

ตัวอย่างไฟล์ Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้


Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้
Script การอัดวีดีโอ สภาพปัญหา ที่มา แรงบันดาลใจในการจัดการเรียนรู้

เอกสารเป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารจากลิงก์ด้านล่างนี้ นะครับ


 

 เกี่ยวกับเรา

   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ แจกฟรี สื่อการสอน แนะนำ สื่อการสอนฟรี สำหรับครู ดาวน์โหลดไฟล์ ใบงาน ใบความรู้ สื่อออนไลน์ แบบฝึกหัด ข้อสอบ ทุกรายวิชา ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไฟล์เอกสารฟรี ไฟล์หน้าปกฟรี บทความ เอกสารทางการศึกษา ไฟล์เอกสารประเมินวิทยฐานะ อบรบออนไลน์ แบบทดสอบออนไลน์ รายงานการอบรม เกียรติบัตร เพื่อให้ครูนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตามข่าวการศึกษา ข่าวทั่วไป อัพเดททันต่อเหตุการณ์ สอบครูผู้ช่วย แนวข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วย รวมทั้งหมดไว้ที่นี่   วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เว็บไซต์เพื่อการศึกษา และยังสามารถติดตามได้ทางกลุ่ม วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แฟนเพจ  วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ สื่อฟรีออนไลน์.com  อีกช่องทาง เพื่อพัฒนาการศึกษาไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไรแต่อย่างใด วิทยฐานะแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และ krusorn2022.blogspot.com สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม  เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ และแบ่งปัน ผลงานครู สื่อการสอน หลักสูตรการอบรมออนไลน์ รับเกียรติบัตร แบ่งปันความรู้เพื่อนำไปพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพครู โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่มีการเรียกเก็บเงินใดๆ 
ขอบคุณแหล่งที่มา : ครูหมี


ท่านสามารถติดต่อเข้าห้องสื่อฟรีออนไลน์VIP เพื่อติดตามผลงานและสื่อต่าง ๆ ได้ที่

https://www.facebook.com/groups/504442468414328

ไลน์กลุ่มสื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม

โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้

คุณได้รับคำเชิญให้เข้าร่วม “สื่อฟรีออนไลน์ดอทคอม” โปรดแตะลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วมโอเพนแชทนี้
https://line.me/ti/g2/3qHp2vyeTM_H0nSNxzVb5lZzAzjbvd386itXFQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default


ติดตามโพสต์ล่าสุด

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!