บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน

0
295

บทความนี้ สื่อฟรีออนไลน์.com

ขอแนะนำไฟล์ บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน

เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

สรุปรายละเอียดพอสังเขปได้ดังนี้ครับ

บัญชีคำพื้นฐาน

ที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการศึกษาคำพื้นฐานที่ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย ระดับประถมศึกษา  พ.ศ. ๒๕๒๙ – ๒๕๓๑

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๑.ก็๒๘.กางเกง๕๕.ไกล๘๒.เข่า
๒.กบ๒๙.กาแฟ๕๖.ขน๘๓.เข้า
กระจก๓๐.กาย๕๗.ขยะ๘๔.เขียง
๔.กระจุย๓๑.ก้าว๕๘.ขวา๘๕.เขียน
๕.กระดิ่ง๓๒.กำเนิด๕๙.ขอ๘๖.เขียว
๖.กระดุม๓๓.กำลัง๖๐.ของ๘๗.แข็ง
๗.กระโดด๓๔.กิน๖๑.ขัง๘๘.แข่ง
๘.กระต่าย๓๕.กี่๖๒.ขัน๘๙.แขน
๙.กระถิน๓๖.กุ้ง๖๓.ขวด๙๐.ไข่
๑๐.กระเทียม๓๗.กู๖๔.ขับ๙๑.ไข้
๑๑.กระเบื้อง๓๘.เก๊๖๕.ขา (น)๙๒.คด (ข้าว)
๑๒.กระป๋อง๓๙.เก่ง๖๖.ข่า๙๓.คน (น)
๑๓.กระเป๋า๔๐.เก็บ๖๗.ข้า๙๔.ค้น
๑๔.กระโปรง๔๑.เกม๖๘.ข้าง๙๕.คบ
๑๕.กระรอก๔๒.เกเร๖๙.ขาด๙๖.ครัว
๑๖.กลัว๔๓.เกลือ๗๐.ข้าม๙๗.ครู
๑๗.กว่า๔๔.เก้าอี้๗๑.ขาย๙๘.คว่ำ
๑๘.กอด๔๕.เกาะ๗๒.ขาว๙๙.คอ
๑๙.ก่อน๔๖.เกิด๗๓.ข่าว๑๐๐.คอย
๒๐.กะ๔๗.เกี่ยว๗๔.ข้าว๑๐๑.ค่อย
๒๑.กะทิ๔๘.แก๗๕.ขี่๑๐๒.ค่ะ
๒๒.กะละมัง๔๙.แก่๗๖.ขี้๑๐๓.คะน้า
๒๓.กัด๕๐.แกง๗๗.ขีด๑๐๔.คัด
๒๔.กัน๕๑.แก้ว๗๘.ขึ้น๑๐๕.คั่ว
๒๕.กับ๕๒.แกะ๗๙.ขุด๑๐๖.ค้า
๒๖.กา๕๓.ใกล้๘๐.เข็ม๑๐๗.คาง
๒๗.กาง๕๔.ไก่๘๑.เขา (ส)๑๐๘.คำ

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๑๐๙.ค่ำ๑๓๖.จอด๑๖๓.ชนะ๑๙๐.ซ่อน
๑๑๐.คำนับ๑๓๗.จอบ๑๖๔.ชมพู่๑๙๑.ซ้อน
๑๑๑.คิด๑๓๘.จะ๑๖๕.ชวน๑๙๒.ซ่อม
๑๑๒.คิ้ว๑๓๙.จังหวะ๑๖๖.ช่วย๑๙๓.ซอย
๑๑๓.คืน๑๔๐.จัด๑๖๗.ช้อน๑๙๔.ซัก
๑๑๔.คือ๑๔๑.จับ๑๖๘.ชอบ๑๙๕.ซ้าย
๑๑๕.คุก๑๔๒.จาก๑๖๙.ชะอม๑๙๖.ซิ
๑๑๖.คุย๑๔๓.จ้าง๑๗๐.ชั่ง๑๙๗.ซื้อ
๑๑๗.คู๑๔๔.จาน๑๗๑.ชิ้น๑๙๘.ดม
๑๑๘.คู่๑๔๕.จำ๑๗๒.ชั่ว๑๙๙.ด้วย
๑๑๙.เค็ม๑๔๖.จำปี๑๗๓.ช่าง๒๐๐.ดอก
๑๒๐.เคย๑๔๗.จิ้งจอก๑๗๔.ช้าง๒๐๑.ดัง (ข)
๑๒๑.เคียว๑๔๘.จิงโจ้๑๗๕.ชาม๒๐๒.ด่า
๑๒๒.แค่๑๔๙.จึง๑๗๖.ชาย๒๐๓.ดาว
๑๒๓.ใคร๑๕๐.จืด๑๗๗.ชาว๒๐๔.ดำ (ข)
๑๒๔.ฆ่า๑๕๑.เจ็บ๑๗๘.ชิงช้า๒๐๕.ดิน
๑๒๕.งาน๑๕๒.เจอ๑๗๙.ชิ้น๒๐๖.ดินสอ
๑๒๖.งาม๑๕๓.เจ้า๑๘๐.ชื่อ๒๐๗.ดี
๑๒๗.ง่าย๑๕๔.เจาะ๑๘๑.ชุด๒๐๘.ดึง
๑๒๘.งู๑๕๕.แจก๑๘๒.เช็ด๒๐๙.ดื่ม
๑๒๙.เงาะ๑๕๖.แจกัน๑๘๓.เช้า๒๑๐.ดื้อ
๑๓๐.เงิน๑๕๗.ใจ๑๘๔.เชิด๒๑๑.ดุ
๑๓๑.เงือก๑๕๘.ใจดี๑๘๕.เชื่อ๒๑๒.ดู
๑๓๒.จน๑๕๙.ฉัน (ส)๑๘๖.เชือก๒๑๓.เด็ก
๑๓๓.จบ๑๖๐.ฉีด๑๘๗.ใช่๒๑๔.เดิน
๑๓๔.จม๑๖๑.ชก๑๘๘.ใช้๒๑๕.เดียว
๑๓๕.จอก (น้ำ)๑๖๒.ชน๑๘๙.ซน๒๑๖.เดี่ยว

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๒๑๗.เดี๋ยว๒๔๔.ตาก๒๗๑.ถม๒๙๘.ทะเลาะ
๒๑๘.แดง๒๔๕.ต่าง๒๗๒.ถ้วย๒๙๙.ทั้ง
๒๑๙.แดด๒๔๖.ตาม๒๗๓.ถอด๓๐๐.ทัน
๒๒๐.โดด๒๔๗.ตาย๒๗๔.ถอน๓๐๑.ทับ
๒๒๑.โดน๒๔๘ตำ๒๗๕.ถอย๓๐๒.ทา
๒๒๒.โดย๒๔๙.ติด๒๗๖.ถัง๓๐๓.ทาง
๒๒๓.ได้๒๕๐.ตี๒๗๗.ถั่ว๓๐๔.ทาน (กิน)
๒๒๔.ตก๒๕๑.ตีน๒๗๘.ถ้า๓๐๕.ท่าน
๒๒๕.ตน๒๕๒.ตึก๒๗๙.ถาง๓๐๖.ทำ
๒๒๖.ต้น๒๕๓.ตื่น๒๘๐.ถาด๓๐๗.ทำไม
๒๒๗.ต้ม๒๕๔.ตุ่ม๒๘๑.ถ่าน๓๐๘.ทำเล
๒๒๘.ต่อ๒๕๕.ตู้๒๘๒.ถาม๓๐๙.ทิ้ง
๒๒๙.ตอก๒๕๖.เต้น๒๘๓.ถีบ๓๑๐.ที
๒๓๐.ต้อง๒๕๗.เต็ม๒๘๔.ถึง๓๑๑.ที่
๒๓๑.ตอน๒๕๘.เตะ๒๘๕.ถือ๓๑๒.ทีวี
๒๓๒.ตอบ๒๕๙.เตา๒๘๖.ถุง๓๑๓.ทุก
๒๓๓.ต่อย๒๖๐.เต่า๒๘๗.ถู๓๑๔.ทุเรียน
๒๓๔.ตะกร้า๒๖๑.เติม๒๘๘.ถูก๓๑๕.เท
๒๓๕.ตะไคร้๒๖๒.เตียง๒๘๙.แถว๓๑๖.เท่า
๒๓๖.ตะปู๒๖๓.แต่๒๙๐.ไถ๓๑๗.เท้า
๒๓๗.ตะวัน๒๖๔.แตงกวา๒๙๑.ท่วม๓๑๘.เที่ยง
๒๓๘.ตัก๒๖๕.แตงโม๒๙๒.ท่อ๓๑๙.เทียน
๒๓๙.ตั้ง๒๖๖.แต่ง๒๙๓.ทอง๓๒๐.เที่ยว (ก)
๒๔๐.ตัด๒๖๗.โต๒๙๔.ท้อง๓๒๑.แทน
๒๔๑.ตับ๒๖๘.โต๊ะ๒๙๕.ทอด๓๒๒.ไทย
๒๔๒.ตัว๒๖๙.ใต้๒๙๖.ทะนาน๓๒๓.เธอ
๒๔๓.ตา๒๗๐.ใต้ถุน๒๙๗.ทะเล๓๒๔.นก

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๓๒๕.นม๓๕๒.นึก๓๗๙.ใบ๔๐๖.แปรง
๓๒๖.นอก๓๕๓.นึ่ง๓๘๐.ประตู๔๐๗.แปล
๓๒๗.น้อง๓๕๔.นุ่ง๓๘๑.ปลา๔๐๘.ไป
๓๒๘.นอน๓๕๕.เนื้อ๓๘๒.ปวด๔๐๙.ผม (น)
๓๒๙.น้อย๓๕๖.แน่๓๘๓.ป่วย๔๑๐.ผัก
๓๓๐.นัก๓๕๗.โน้น๓๘๔.ปอ๔๑๑.ผัด
๓๓๑.นั่ง๓๕๘.ใน๓๘๕.ปอก๔๑๒.ผ้า
๓๓๒.นั่น๓๕๙.บน๓๘๖.ปั้น๔๑๓.ผ่าน
๓๓๓.นั้น๓๖๐.บวก๓๘๗.ป่า๔๑๔.ผิด
๓๓๔.นับ๓๖๑.บ้วน๓๘๘.ป้า๔๑๕.ผี
๓๓๕.นา๓๖๒.บ่อ๓๘๙.ปาก๔๑๖.ผู้
๓๓๖.น่า๓๖๓.บอก๓๙๐.ปิ้ง๔๑๗.ผูก
๓๓๗.น้า๓๖๔.บอด๓๙๑.ปิด๔๑๘.เผา
๓๓๘.นาง๓๖๕.บอน๓๙๒.ปี๔๑๙.เผื่อ
๓๓๙.นาน๓๖๖.บ่อน๓๙๓.ปีน๔๒๐.ฝน
๓๔๐.นาย๓๖๗.บ่อย๓๙๔.ปืน๔๒๑.ฝัง
๓๔๑.นาฬิกา๓๖๘บัง๓๙๕.ปุ๋ย๔๒๒.ฝา
๓๔๒.นำ๓๖๙.บันได๓๙๖.ปู (น)๔๒๓.ฝ่าย
๓๔๓.น้ำ๓๗๐.บาง๓๙๗.ปู่๔๒๔.เฝ้า
๓๔๔.นิด๓๗๑.บ้าง๓๙๘.ปูน๔๒๕.พบ
๓๔๕.นิทาน๓๗๒.บ้าน๓๙๙.เป็ด๔๒๖.พระ
๓๔๖.นิ่ม๓๗๓.บ่าย๔๐๐.เป็น๔๒๗.พละ
๓๔๗.นิยาย๓๗๔.บิน๔๐๑.เปล่า๔๒๘.พวก
๓๔๘.นิ้ว๓๗๕.บุก๔๐๒.เป้า๔๒๙.พอ
๓๔๙.นิสัย๓๗๖.บุ้ง๔๐๓.เปิด๔๓๐.พ่อ
๓๕๐.นี่๓๗๗.บูชา๔๐๔.เปียก๔๓๑.พะโล้
๓๕๑.นี้๓๗๘.แบบ๔๐๕.แป้ง๔๓๒.พัก

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๔๓๓.พัด๔๖๐.มะไฟ๔๘๗.แมว๕๑๔.โยน
๔๓๔.พับ๔๖๑.มะม่วง๔๘๘โมง๕๑๕.รด
๔๓๕.พา๔๖๒.มะยม๔๘๙.ไม่๕๑๖.รวม
๔๓๖.พาย๔๖๓.มะละกอ๔๙๐.ไม้๕๑๗.รอ
๔๓๗.พี่๔๖๔.มะลิ๔๙๑.ยก๕๑๘.รอง
๔๓๘.พื้น๔๖๕.มังคุด๔๙๒.ยอด๕๑๙.ร้อง
๔๓๙.พุง๔๖๖.มัด๔๙๓.ย่อม๕๒๐.ร้อน
๔๔๐.พูด๔๖๗.มัน (ส)๔๙๔.ยัก๕๒๑.รอบ
๔๔๑.เพราะ๔๖๘.มา๔๙๕.ยัง๕๒๒.ระวัง
๔๔๒.เพาะ๔๖๙.ม้า๔๙๖.ยา๕๒๓.รัก
๔๔๓.เพื่อ๔๗๐.มาก๔๙๗.ย่า๕๒๔.รักษา
๔๔๔.เพื่อน๔๗๑.มี๔๙๘.ยาก๕๒๕.รัด
๔๔๕.แพ้๔๗๒.มีด๔๙๙.ยาง (น)๕๒๖.รับ
๔๔๖.แพะ๔๗๓.มึง๕๐๐.ย่าง๕๒๗.ราคา
๔๔๗.ฟัง๔๗๔.มืด๕๐๑.ยาม๕๒๘.ราชินี
๔๔๘.ฟัน (น)๔๗๕.มือ๕๐๒.ยาย๕๒๙.ราด
๔๔๙.ฟ้า๔๗๖.มื้อ๕๐๓.ย้าย๕๓๐.ร้าน
๔๕๐.ฟืน๔๗๗.มุง๕๐๔.ยาว๕๓๑.ร้าย
๔๕๑.ฟื้น๔๗๘.มุ่ง๕๐๕.ยิง๕๓๒.รำ
๔๕๒.ฟุ้ง๔๗๙.มุ้ง๕๐๖.ยิ้ม๕๓๓.รีด
๔๕๓.ฟูก๔๘๐.เม็ด๕๐๗.ยืน๕๓๔.รีบ
๔๕๔.ไฟ๔๘๑.เมีย๕๐๘.ยุง๕๓๕.รู้
๔๕๕.มอง๔๘๒.เมื่อ๕๐๙.ยุ่ง๕๓๖.เร็ว
๔๕๖.มะกอก๔๘๓.เมือง๕๑๐.เย็น๕๓๗.เรา
๔๕๗.มะขาม๔๘๔.แม่๕๑๑.เย็บ๕๓๘.เรียก
๔๕๘.มะเขือ๔๘๕.แมง๕๑๒.เยอะ๕๓๙.เรียง
๔๕๙.มะนาว๔๘๖.แม้น๕๑๓.แย่ง๕๔๐.เรียน

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๕๔๑.เรือ๕๖๘.ลืม๕๙๕.ว่าง๖๒๒.สับ
๕๔๒.เรื่อง๕๖๙.ลุก๕๙๖.วาด๖๒๓.สับปะรด
๕๔๓.เรือน๕๗๐.ลุง๕๙๗.ว่าน๖๒๔.สาด
๕๔๔.เรื่อย๕๗๑.ลูก๕๙๘.วิ่ง๖๒๕.สาย
๕๔๕.แรก๕๗๒.เล็ก๕๙๙.วิชา๖๒๖.สาว
๕๔๖.โรย๕๗๓.เลข๖๐๐.วิตามิน๖๒๗.สี
๕๔๗.ไร่๕๗๔.เล่น๖๐๑.วิธี๖๒๘.สุก
๕๔๘.ลง๕๗๕.เล็บ๖๐๒.เวลา๖๒๙.สุข
๕๔๙.ลด๕๗๖.เล่ม๖๐๓.เวียน๖๓๐.สู้
๕๕๐.ลบ๕๗๗.เลย๖๐๔.ไว้๖๓๑.เส้น
๕๕๑.ลม๕๗๘.เละ๖๐๕.ศาลา๖๓๒.เสา
๕๕๒.ล้ม๕๗๙.เล่า๖๐๖.ส่ง๖๓๓.เสียง
๕๕๓.ลอง๕๘๐.เล้า๖๐๗.สบู่๖๓๔.เสียบ
๕๕๔.ละมุด๕๘๑.เลี้ยง๖๐๘.ส้ม๖๓๕.เสือ
๕๕๕.ลัก๕๘๒.เลี้ยว๖๐๙.สวด๖๓๖.เสื่อ
๕๕๖.ลับ๕๘๓.เลือด๖๑๐.สวน๖๓๗.เสื้อ
๕๕๗.ลา๕๘๔.เลื่อย๖๑๑.สวม๖๓๘.ใส่
๕๕๘.ลาก๕๘๕.แล๖๑๒.สวย๖๓๙.หก (ก)
๕๕๙.ลาง๕๘๖.แล้ง๖๑๓.สอน๖๔๐.หญ้า
๕๖๐.ล้าง๕๘๗.แล้ว๖๑๔.สอบ๖๔๑.หนา
๕๖๑.ลางสาด๕๘๘.และ๖๑๕.ส้อม๖๔๒.หน้า
๕๖๒.ลาบ๕๘๙.ไล่๖๑๖.สะดือ๖๔๓.หนี
๕๖๓.ลาย๕๙๐.วัด๖๑๗.สะพาน๖๔๔.หนู
๕๖๔.ลำไย๕๙๑.วัน๖๑๘.สะอาด๖๔๕.ห่ม
๕๖๕.ลิเก๕๙๒.วัว๖๑๙.สั่ง๖๔๖.หมอ
๕๖๖.ลิง๕๙๓.ว่า๖๒๐.สังกะสี๖๔๗.หม้อ
๕๖๗.ลื่น๕๙๔.วาง๖๒๑.สั้น๖๔๘.หมา

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ที่คำที่คำที่คำ  
๖๔๙.หมี๖๗๖.เหลือ๗๐๓.เอา  
๖๕๐.หมู๖๗๗.เห่า๗๐๔.แอบ  
๖๕๑.หมู่๖๗๘.แห่ง๗๐๕.โอ๋  
๖๕๒.หรือ๖๗๙.แหน๗๐๖.โอ่ง  
๖๕๓.หวี๖๘๐.ให้๗๐๗.โอน  
๖๕๔.ห่อ๖๘๑.ใหญ่๗๐๘.ไอ  
๖๕๕.ห้อง๖๘๒.ใหม่    
๖๕๖.หอม (ข)๖๘๓.ไหน    
๖๕๗.หอย๖๘๔.ไหม    
๖๕๘.หัก๖๘๕.ไหล่    
๖๕๙.หั่น๖๘๖.ไหว้    
๖๖๐.หัว๖๘๗.อย่า    
๖๖๑.หัวเราะ๖๘๘.อยู่    
๖๖๒.หา๖๘๙.ออก    
๖๖๓.ห่า๖๙๐.อ่อน    
๖๖๔.หาง๖๙๑.อะไร    
๖๖๕.หาม๖๙๒.อัน    
๖๖๖.หาย๖๙๓.อา    
๖๖๗.หิน๖๙๔.อ่าน    
๖๖๘.หิว๖๙๕.อาบ    
๖๖๙.หุง๖๙๖.อาละวาด    
๖๗๐.หุ่น๖๙๗.อำเภอ    
๖๗๑.หู๖๙๘.อิ่ม    
๖๗๒.เห๖๙๙.อีก    
๖๗๓.เห็น๗๐๐.อื่น    
๖๗๔.เหนือ๗๐๑.อุ่น    
๖๗๕.เหล้า๗๐๒.เอง    

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

จำนวนคำทั้งสิ้น  ๑,๐๙๘  คำ

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๑.ก๋ง๓๑.เกือบ๖๑.คางคก๙๑.เฉย
๒.กด๓๒.แก้๖๒.คาด๙๒.ชม
ก้ม๓๓.แก้ม๖๓.คาบ๙๓.ชวด
๔.กระดูก๓๔.โกน๖๔.คุ้ม๙๔.ชะนี
๕.กระติก๓๕.โกหก๖๕.เค้ก๙๕.ชัก
๖.กระตุก๓๖.ไกว๖๖.เคาะ๙๖.ชา
๗.กระถาง๓๗.ขณะ๖๗.เคี้ยว๙๗.ช้า
๘.กระทบ๓๘.ขม๖๘.แคะ๙๘.ชี้
๙.กระท้อน๓๙.ขย้ำ๖๙.โค้ง๙๙.ชุก
๑๐.กระทะ๔๐.ขยี้๗๐.งม๑๐๐.ชุ่ม
๑๑.กระสอบ๔๑.ข้อ๗๑.งวง๑๐๑.เช่น
๑๒.กล้า๔๒.ข้อง๗๒.ง่วง๑๐๒.แช่
๑๓.กอ๔๓.ขอน๗๓.งอก๑๐๓.ซด
๑๔.ก่อ๔๔.ขัด๗๔.งา๑๐๔.ซัด
๑๕.กอง๔๕.ขาน๗๕.เงา๑๐๕.ซิ่ง
๑๖.ก้อน๔๖.ขำ๗๖.โง่๑๐๖.ซึ่ง
๑๗.กะปิ๔๗.ขิง๗๗.จด๑๐๗.ซื่อ
๑๘.กะเพรา๔๘.เข่ง๗๘.จริยะ๑๐๘.ซุก
๑๙.กะสา๔๙.เข็น๗๙.จ๊ะ๑๐๙.แซง
๒๐.ก้าง๕๐.เขี่ย๘๐.จัง๑๑๐.แซะ
๒๑.กำ๕๑.เขียว๘๑.จ๋า๑๑๑.ดง
๒๒.กำแพง๕๒.เขื่อน๘๒.จ่าย๑๑๒.ดัก
๒๓.กิ่ง๕๓.แขก๘๓.จำปา๑๑๓.ดับ
๒๔.กิริยา๕๔.คง๘๔.จิก๑๑๔.ด้าน
๒๕.กู้๕๕.ครู่๘๕.จิ้ม๑๑๕.ดาบ
๒๖.เก๕๖.ค้อน๘๖.จีน๑๑๖.ดาย
๒๗.เก๋ง๕๗.คัน๘๗.จุด๑๑๗.ด้าย
๒๘.เก่า๕๘.คับ๘๘.จูง๑๑๘.ดีด
๒๙.เกิน๕๙.ค่า๘๙.เจอะ๑๑๙.ดึก
๓๐.เกื้อ๖๐.ค้าง๙๐.แจ้ง๑๒๐.ดูด

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๑๒๑.เด็ด๑๕๑.ทุ่ง๑๘๑.ประจำ๒๑๑.ฝัน
๑๒๒.เดิม๑๕๒.ทุย๑๘๒.ประชุม๒๑๒.ฝาก
๑๒๓.เดือด๑๕๓.เทียม๑๘๓.ประดับ๒๑๓.ฝ้าย
๑๒๔.เดือน๑๕๔.แทง๑๘๔.ประธาน๒๑๔.ฝุ่น
๑๒๕.ใด๑๕๕.แท่ง๑๘๕.ปะ๒๑๕.ฝูง
๑๒๖.ตบ๑๕๖.แท้ง๑๘๖.ปัก๒๑๖.พ่น
๑๒๗.ตอม๑๕๗.ธง๑๘๗.ปัง๒๑๗.พร้า
๑๒๘.ตะเกียบ๑๕๘.นัด๑๘๘.ปัด๒๑๘.พอง
๑๒๙.ตะโกน๑๕๙.นาที๑๘๙.ปัน๒๑๙.พัง
๑๓๐.ตู่๑๖๐.นิ่ง๑๙๐.ปั่น๒๒๐.พาด
๑๓๑.ตูด๑๖๑.เน่า๑๙๑.ปา๒๒๑.พาน
๑๓๒.เตียน๑๖๒.แนว๑๙๒.ปาด๒๒๒.เพลีย
๑๓๓.แตก๑๖๓.บ่น๑๙๓.ปี่๒๒๓.เพียง
๑๓๔.แตง๑๖๔.บัว๑๙๔.ปีก๒๒๔.แพ
๑๓๕.แตะ๑๖๕.บ่า๑๙๕.เปรอะ๒๒๕.แพง
๑๓๖.โต้๑๖๖.บาด๑๙๖.เป่า๒๒๖.ไพ่
๑๓๗.ถาก๑๖๗.บาน๑๙๗.ผง๒๒๗.ไพเราะ
๑๓๘.ถ่าย๑๖๘.บำรุง๑๙๘.ผัว๒๒๘.ฟอก
๑๓๙.ถ้ำ๑๖๙.บิดา๑๙๙.ผ่า๒๒๙.ฟอง
๑๔๐.เถียง๑๗๐.บีบ๒๐๐.ผาง๒๓๐.ฟัก
๑๔๑.ทบ๑๗๑.บึง๒๐๑.ผึ่ง๒๓๑.ฟาก
๑๔๒.ท่อง๑๗๒.เบา๒๐๒.ผึ้ง๒๓๒.ฟาง
๑๔๓.ทอน๑๗๓.เบาะ๒๐๓.ผืน๒๓๓.แฟง
๑๔๔.ทัก๑๗๔.เบื่อ๒๐๔.ผุ๒๓๔.แฟ้ม
๑๔๕.ท่า๑๗๕.แบก๒๐๕.เผ็ด๒๓๕.ภัย
๑๔๖.ท้า๑๗๖.แบ่ง๒๐๖.แผ่๒๓๖.ภาษา
๑๔๗.ทาก๑๗๗.เบก๒๐๗.แผ่น๒๓๗.มด
๑๔๘.ทาย๑๗๘.ใบไม้๒๐๘.โผล่๒๓๘.ม่วง
๑๔๙.ท้าย๑๗๙.ป่น๒๐๙.ไผ่๒๓๙.มอบ
๑๕๐.ทีม๑๘๐.ประถม๒๑๐.ฝั่ง๒๔๐.มะดัน

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๒๔๑.มะเฟือง๒๗๑.ริม๓๐๑.สม๓๓๑.หิ้ว
๒๔๒.มูมมาม๒๗๒.รู๓๐๒.สระ๓๓๒.เหงา
๒๔๓.เมา๒๗๓.เริ่ม๓๐๓.ส่วน๓๓๓.เหงื่อ
๒๔๔.เมื่อย๒๗๔.เรียบ๓๐๔.ส้วม๓๓๔.เหลา
๒๔๕.แม้๒๗๕.แรง๓๐๕.ส่อง๓๓๕.เหา
๒๔๖.โมโห๒๗๖.โรง๓๐๖.สอด๓๓๖.เหี่ยว
๒๔๗.ย่อ๒๗๗.ไร๓๐๗.สะดวก๓๓๗.แห่
๒๔๘ยอม๒๗๘.ล้อ๓๐๘.สัก๓๓๘.แห้ง
๒๔๙.ยัด๒๗๙.ลอด๓๐๙.สาก๓๓๙.แหย่
๒๕๐.ยำ๒๘๐.ลอย๓๑๐.สาธุ๓๔๐.แหละ
๒๕๑.ยิ่ง๒๘๑.ละ๓๑๑.สาลี่๓๔๑.โหน
๒๕๒.ยิน๒๘๒.ละเอียด๓๑๒.สำรับ๓๔๒.ไห
๒๕๓.ยืม๒๘๓.ล่า๓๑๓.สิ่ง๓๔๓.ไหล
๒๕๔.ยุ๒๘๔.ล่าง๓๑๔.สิ้น๓๔๔.ไหว
๒๕๕.เยาะ๒๘๕.ลาด๓๑๕.สด๓๔๕.อก
๒๕๖.แย่๒๘๖.ลาน๓๑๖.สู่๓๔๖.อด
๒๕๗.แยก๒๘๗.ล้าน๓๑๗.สูง๓๔๗.อบ
๒๕๘.แยะ๒๘๘.ลิ้นจี่๓๑๘.สูบ๓๔๘.อ้วน
๒๕๙.ใย๒๘๙.เลิก๓๑๙.เสีย๓๔๙.ออด
๒๖๐.รก๒๙๐.เลีย๓๒๐.เสียม๓๕๐.อ้อย
๒๖๑.รบ๒๙๑.เลียบ๓๒๑.ไส๓๕๑.อัด
๒๖๒.ร่ม๒๙๒.เลือก๓๒๒.ไส้๓๕๒.อายุ
๒๖๓.ร่วม๒๙๓.แลก๓๒๓.หัด๓๕๓.อุ้ม
๒๖๔.รวย๒๙๔.แล่น๓๒๔.หัน๓๕๔.เอว
๒๖๕.ระฆัง๒๙๕.วง๓๒๕.หาก๓๕๕.เอี่ยม
๒๖๖.ระเบียง๒๙๖.ว่าว๓๒๖.ห่าง๓๕๖.ไอ้
๒๖๗.ระเบียบ๒๙๗.ไว๓๒๗.หาด๓๕๗.กระดานดำ
๒๖๘.ระมัดระวัง๒๙๘.ศอก๓๒๘.ห่าน๓๕๘.กระโดดยาง
๒๖๙.รัง๒๙๙.สด๓๒๙.ห้าม๓๕๙.กระติกน้ำ
๒๗๐.ราก๓๐๐.สถานี๓๓๐.หิด๓๖๐.กระปุกออมสิน

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๓๖๑.กอไผ่๓๙๑.เข้าใจ๔๒๑.ฉีดยา๔๕๑.ดาวเรือง
๓๖๒.ก้อนหิน๓๙๒.เข้าแถว๔๒๒.ช่วยเหลือ๔๕๒.ดำนา
๓๖๓.กะหล่ำปลี๓๙๓.เขียนไทย๔๒๓.ชั้นเรียน๔๕๓.ดินน้ำมัน
๓๖๔.กับข้าว๓๙๔.แข็งแรง๔๒๔.ชั่วโมง๔๕๔.ดีใจ
๓๖๕.กางเกงขายาว๓๙๕.แข่งขัน๔๒๕.ชาวเขา๔๕๕.ดูแล
๓๖๖.กางเกงขาสั้น๓๙๖.ไขมัน๔๒๖.ชาวใต้๔๕๖.เด็กชาย
๓๖๗.กางเกงใน๓๙๗.ไขลาน๔๒๗.ชาวไทย๔๕๗.เด็กนักเรียน
๓๖๘กาชาด๓๙๘.ไข่ทอด๔๒๘.ชาวนา๔๕๘.เดินแถว
๓๖๙.กายบริหาร๓๙๙.ไข้เลือดออก๔๒๙.ชาวบ้าน๔๕๙.เดินทาง
๓๗๐.กิ่งไม้๔๐๐.คนแก่๔๓๐.ชุดนักเรียน๔๖๐.เดี๋ยวเดียว
๓๗๑.แกงจืด๔๐๑.คนขาย๔๓๑.เชื่อฟัง๔๖๑.เดี๋ยวนี้
๓๗๒.แกงเผ็ด๔๐๒.คนขายของ๔๓๒.ซ่อนหา๔๖๒.เดือดร้อน
๓๗๓.แกงส้ม๔๐๓.คนไข้๔๓๓.ซักผ้า๔๖๓.ได้ยิน
๓๗๔.แก้วน้ำ๔๐๔.คนป่วย๔๓๔.ซุกซน๔๖๔.ตกกล้า
๓๗๕.ข้อต่อ๔๐๕.คนร้าย๔๓๕.ดวงใจ๔๖๕.ตกใจ
๓๗๖.ข้อศอก๔๐๖.ครูประจำชั้น๔๓๖.ดอกกระดังงา๔๖๖.ตกลง
๓๗๗.ของกิน๔๐๗.ครูใหญ่๔๓๗.ดอกเข็ม๔๖๗.ต้นกระถิน
๓๗๘.ของแข็ง๔๐๘.ควบคุม๔๓๘.ดอกจำปา๔๖๘.ต้นกระท้อน
๓๗๙.ของใช้๔๐๙.คัดไทย๔๓๙.ดอกจำปี๔๖๙.ต้นก้ามปู
๓๘๐.ของมีคม๔๑๐.ค้าขาย๔๔๐.ดอกชบา๔๗๐.ต้นโกสน
๓๘๑.ของเล่น๔๑๑.คิดถึง๔๔๑.ดอกดาวกระจาย๔๗๑.ต้นเข็ม
๓๘๒.ขันน้ำ๔๑๒.ง่วงนอน๔๔๒.ดอกดาวเรือง๔๗๒.ต้นงิ้ว
๓๘๓.ข้าวเจ้า๔๑๓.งานบ้าน๔๔๓.ดอกทานตะวัน๔๗๓.ต้นเงาะ
๓๘๔.ข้าวต้ม๔๑๔.จงรักภักดี๔๔๔.ดอกเทียน๔๗๔.ต้นชมพู่
๓๘๕.ข้าวผัด๔๑๕.เจ็บป่วย๔๔๕.ดอกบัว๔๗๕.ต้นดาวเรือง
๓๘๖.ข้าวโพด๔๑๖.เจ็บปวด๔๔๖.ดอกบานชื่น๔๗๖.ต้นทานตะวัน
๓๘๗.ข้าวมันไก่๔๑๗.เจ้าของ๔๔๗.ดอกบานไม่รู้โรย๔๗๗.ต้นทุเรียน
๓๘๘.ขี้มูก๔๑๘.เจ้าชาย๔๔๘.ดอกพุด๔๗๘.ต้นไทร
๓๘๙.ขี้หู๔๑๙.เจ้าฟ้าชาย๔๔๙.ดอกไม้๔๗๙.ต้นน้อยหน่า
๓๙๐.เข็มขัด๔๒๐.แจ่มใส๔๕๐.ดอกรัก๔๘๐.ต้นไผ่

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๔๘๑.ต้นโพ๕๑๑.ตัดสิน๕๔๑.ทำนา๕๗๑.น้ำปลา
๔๘๒.ต้นมะขาม๕๑๒.ตัวต่อ๕๔๒.ทำไร่๕๗๒.น้ำผึ้ง
๔๘๓.ต้นมะเขือ๕๑๓.ตัวเมีย๕๔๓.ทำสวน๕๗๓.น้ำมัน
๔๘๔.ต้นมะนาว๕๑๔.ตัวเอง๕๔๔.ทำลาย๕๗๔.น้ำมันหมู
๔๘๕.ต้นมะเฟือง๕๑๕.ตาแดง๕๔๕.ที่นี้๕๗๕.น้ำส้ม
๔๘๖.ต้นมะไฟ๕๑๖.ตาบอด๕๔๖.ที่นอน๕๗๖.น้ำส้มสายชู
๔๘๗.ต้นมะม่วง๕๑๗.ตามใจ๕๔๗.ที่สุด๕๗๗.น้ำหวาน
๔๘๘ต้นมะยม๕๑๘.ตื่นนอน๕๔๘.ทุ่งนา๕๗๘.น้ำอ้อย
๔๘๙.ต้นมะละกอ๕๑๙.ตู้กับข้าว๕๔๙.เท่านั้น๕๗๙.นิ้วมือ
๔๙๐.ต้นมะลิ๕๒๐.ตู้เย็น๕๕๐.เท่านี้๕๘๐.เนื้อหมู
๔๙๑.ต้นมังคุด๕๒๑.ตู้เสื้อผ้า๕๕๑.เท่าไร๕๘๑.บ้วนปาก
๔๙๒.ต้นไม้๕๒๒.เตาไฟ๕๕๒.นกกระจาบ๕๘๒.บ่อน้ำ
๔๙๓.ต้นยาง๕๒๓.เติบโต๕๕๓.นกกระสา๕๘๓.บังคับ
๔๙๔.ต้นละมุด๕๒๔.เตารีด๕๕๔.นกแก้ว๕๘๔.บัดนี้
๔๙๕.ต้นลำไย๕๒๕.แต่งกาย๕๕๕.นกเขา๕๘๕.บางที
๔๙๖.ต้นลิ้นจี่๕๒๖.แต่งงาน๕๕๖.นกเอี้ยง๕๘๖.บาดเจ็บ
๔๙๗.ต้นสน๕๒๗.แต่งตั้ง๕๕๗.นอกนั้น๕๘๗.บ้านเมือง
๔๙๘.ต้นส้ม๕๒๘.แต่งตัว๕๕๘.นักเรียน๕๘๘.บานชื่น
๔๙๙.ต้นส้มโอ๕๒๙.ถ้วยชาม๕๕๙.นับถือ๕๘๙.บานไม่รู้โรย
๕๐๐.ต้นหญ้า๕๓๐.ถังขยะ๕๖๐.นัยน์ตา๕๙๐.บานเย็น
๕๐๑.ต้นหอม๕๓๑.ถั่วเขียว๕๖๑.น่ารัก๕๙๑.เบิกบาน
๕๐๒.ต้นหางนกยูง๕๓๒.ถั่วงอก๕๖๒.น้ำแกง๕๙๒.แบบฝึกหัด
๕๐๓.ต้นหูกวาง๕๓๓.ถั่วฝักยาว๕๖๓.น้ำเกลือ๕๙๓.แบบเรียน
๕๐๔.ต้มยำ๕๓๔.ถุงเท้า๕๖๔.น้ำข้าว๕๙๔.ประแป้ง
๕๐๕.ต่อไป๕๓๕.ไถนา๕๖๕.น้ำแข็ง๕๙๕.ประชาชน
๕๐๖.ต่อมา๕๓๖.ทอดมัน๕๖๖.น้ำเงิน๕๙๖.ประถมศึกษา
๕๐๗.ต้องการ๕๓๗.ทอดผ้าป่า๕๖๗.น้ำชา๕๙๗.ปลากระป๋อง
๕๐๘.ตอบแทน๕๓๘.ทักทาย๕๖๘.น้ำตก๕๙๘.ปลาเค็ม
๕๐๙.ตั้งใจ๕๓๙.ทานตะวัน๕๖๙.น้ำตา๕๙๙.ปลาดุก
๕๑๐.ตั้งแต่๕๔๐.ทำงาน๕๗๐.น้ำนม๖๐๐.ปลาทู

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๖๐๑.ปลาร้า๖๓๑.ฝุ่นละออง๖๖๑.แม่น้ำ๖๙๑.ลอยกระทง
๖๐๒.ป้องกัน๖๓๒.พระเจ้า๖๖๒.แม่มด๖๙๒.ลำบาก
๖๐๓.ป่าไม้๖๓๓.พระเจ้าแผ่นดิน๖๖๓.แม่เลี้ยง๖๙๓.ลูกแก้ว
๖๐๔.ปากกา๖๓๔.พระเจ้าอยู่หัว๖๖๔.แมงมุม๖๙๔.ลูกเขย
๖๐๕.ปิ่นโต๖๓๕.พระที่นั่ง๖๖๕.ไม้ขีด๖๙๕.ลูกชิ้น
๖๐๖.ปุ๋ยคอก๖๓๖.พระนางเจ้า๖๖๖.ยวดยาน๖๙๖.ลูกตา
๖๐๗.ผงซักฟอก๖๓๗.พระราชา๖๖๗.ยาสระผม๖๙๗.ลูกโป่ง
๖๐๘.ผักกระเฉด๖๓๘.พระราชินี๖๖๘.ยาสีฟัน๖๙๘.ลูกสาว
๖๐๙.ผักกาด๖๓๙.พระเอก๖๖๙.ยากจน๖๙๙.ลูกเสือ
๖๑๐.ผักคะน้า๖๔๐.พวงมาลัย๖๗๐.ยางลบ๗๐๐.ลูกหิน
๖๑๑.ผักชี๖๔๑.พอดี๖๗๑.ยินดี๗๐๑.เล็กน้อย
๖๑๒.ผักตำลึง๖๔๒.พ่อค้า๖๗๒.เยอะแยะ๗๐๒.เล็บเท้า
๖๑๓.ผักบุ้ง๖๔๓.พักผ่อน๖๗๓.รดน้ำ๗๐๓.เลี้ยงดู
๖๑๔.ผ่าตัด๖๔๔.พัดลม๖๗๔.ร่มเงา๗๐๔.แล้วก็
๖๑๕.ผ้าขี้ริ้ว๖๔๕.พับเพียบ๖๗๕.ร่มเย็น๗๐๕.วันพระ
๖๑๖.ผ้าเช็ดหน้า๖๔๖.พายเรือ๖๗๖.รองเท้า๗๐๖.วาดเขียน
๖๑๗.ผ้านวม๖๔๗.พายุ๖๗๗.ร้องไห้๗๐๗.ว่ายน้ำ
๖๑๘.ผ้าปูที่นอน๖๔๘.พี่ชาย๖๗๘.รังแก๗๐๘.วาววับ
๖๑๙.ผ้าห่ม๖๔๙.พี่สาว๖๗๙.รับจ้าง๗๐๙.วิ่งเล่น
๖๒๐.ผีเสื้อ๖๕๐.พูดจา๖๘๐.รับประทาน๗๑๐.เวียนเทียน
๖๒๑.ผู้คน๖๕๑.เพราะว่า๖๘๑.ร่างกาย๗๑๑.สดชื่น
๖๒๒.ผู้ช่วย๖๕๒.ฟักทอง๖๘๒.ร้านค้า๗๑๒.สดใส
๖๒๓.ผู้ชาย๖๕๓.เฟื่องฟ้า๖๘๓.รายงาน๗๑๓.สนใจ
๖๒๔.ผู้เฒ่า๖๕๔.ไฟฟ้า๖๘๔.ร้ายแรง๗๑๔.ส้มตำ
๖๒๕.ผู้ร้าย๖๕๕.ภูเขา๖๘๕.รำวง๗๑๕.ส้มโอ
๖๒๖.ผู้ให้กำเนิด๖๕๖.ม้านั่ง๖๘๖.รีดผ้า๗๑๖.สวนครัว
๖๒๗.ผู้ใหญ่๖๕๗.มากมาย๖๘๗.รู้จัก๗๑๗.สวยงาม
๖๒๘.ฝักบัว๖๕๘.มีดโกน๖๘๘.รู้สึก๗๑๘.สั่งสอน
๖๒๙.ฝาชี๖๕๙.เมื่อวาน๖๘๙.เรียบร้อย๗๑๙.สิ่งของ
๖๓๐.ฝึกหัด๖๖๐.แม่ค้า๖๙๐.โรงเรียน๗๒๐.สิงโต

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๗๒๑.สินค้า๗๕๑.ห่วงใย๗๘๑.กลม๘๑๑.โกรธ
๗๒๒.สีกากี๗๕๒.ห่อข้าว๗๘๒.กล้วย๘๑๒.ขนม
๗๒๓.สีขาว๗๕๓.ห้องครัว๗๘๓.กลอง๘๑๓.ขนาด
๗๒๔.สีเขียว๗๕๔.ห้องนอน๗๘๔.กล่อง๘๑๔.ขนุน
๗๒๕.สีดำ๗๕๕.ห้องน้ำ๗๘๕.กลับ๘๑๕.ขโมย
๗๒๖.สีแดง๗๕๖.ห้องเรียน๗๘๖.กลาง๘๑๖.ขยัน
๗๒๗.สีน้ำเงิน๗๕๗.หอยโข่ง๗๘๗.กล้าม๘๑๗.ขวาง
๗๒๘.เส้นชัย๗๕๘.หัวเข่า๗๘๘.กลาย๘๑๘.ขว้าง
๗๒๙.เสาธง๗๕๙.หัวใจ๗๘๙.กล่าว๘๑๙.ขวาน
๗๓๐.เสียใจ๗๖๐.หัวหน้า๗๙๐.กลิ้ง๘๒๐ข้าพเจ้า
๗๓๑.เสื้อแขนยาว๗๖๑.หากิน๗๙๑.กลิ่น๘๒๑.เขต
๗๓๒.เสื้อแขนสั้น๗๖๒.หายใจ๗๙๒.กลืน๘๒๒.เขย่ง
๗๓๓.เสื้อนักเรียน๗๖๓.หุงข้าว๗๙๓.กลุ่ม๘๒๓.เขยิบ
๗๓๔.เสื้อผ้า๗๖๔.อบรม๗๙๔.กวยจั๊บ๘๒๔.เขยื้อน
๗๓๕.แสงแดด๗๖๕.อบอุ่น๗๙๕.ก๋วยเตี๋ยว๘๒๕.แขวน
๗๓๖.หกล้ม๗๖๖.ออกไข่๗๙๖.กวาง๘๒๖.ครก
๗๓๗.หน่อไม้๗๖๗.อ่อนเพลีย๗๙๗.กว้าง๘๒๗.ครบ
๗๓๘.หนังสือ๗๖๘.ออมสิน๗๙๘.กวาด๘๒๘.ครอบ
๗๓๙.หน้ากาก๗๖๙.อาจจะ๗๙๙.กัญชา๘๒๙.ครั้ง
๗๔๐.หน้าต่าง๗๗๐.อาบน้ำ๘๐๐.การ๘๓๐ครับ
๗๔๑.หน้าที่๗๗๑.อึ่งอ่าง๘๐๑.การ์ตูน๘๓๑.คราว
๗๔๒.หน้าร้อน๗๗๒.กรง๘๐๒.กาล๘๓๒.คริสต์
๗๔๓.ห่มผ้า๗๗๓.กรรไกร๘๐๓.กิจ๘๓๓.ครึ่ง
๗๔๔.หมอลำ๗๗๔.กรรม๘๐๔.กุญแจ๘๓๔.คลอง
๗๔๕.หม้อข้าว๗๗๕.กรอก๘๐๕.กุหลาบ๘๓๕.คลาน
๗๔๖.หม้อหุงข้าว๗๗๖.กรอบ๘๐๖.เกลียด๘๓๖.คล้าย
๗๔๗.หมาจิ้งจอก๗๗๗.กระดาษ๘๐๗.เกษตร๘๓๗.คลื่น
๗๔๘.หมาป่า๗๗๘.กราบ๘๐๘.แกล้ง๘๓๘.คลุก
๗๔๙.หมูยอ๗๗๙.กรีด๘๐๙.แกว่ง๘๓๙.คลุม
๗๕๐.หมู่บ้าน๗๘๐.กลบ๘๑๐แก๊ส๘๔๐ควร

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๘๔๑.ควัน๘๗๑.ตลก๙๐๑.น้อยหน่า๙๓๑.เปลี่ยน
๘๔๒.ความ๘๗๒.ตลอด๙๐๒.นาค๙๓๒.เปลือก
๘๔๓.ควาย๘๗๓.ตลาด๙๐๓.บรรทัด๙๓๓.แปลก
๘๔๔.คุณ๘๗๔.ตะครุบ๙๐๔.บริเวณ๙๓๔.แปลง
๘๔๕.คูณ๘๗๕.ตะหลิว๙๐๕.บริหาร๙๓๕.โปรย
๘๔๖.เครื่อง๘๗๖.ตาล๙๐๖.บวช๙๓๖.ผล
๘๔๗.เคารพ๘๗๗.ตำบล๙๐๗.บอล๙๓๗.ผลัก
๘๔๘.จมูก๘๗๘.ตำรวจ๙๐๘.บัตร๙๓๘.แผล
๘๔๙.จรวด๘๗๙.ตำแหน่ง๙๐๙.บาตร๙๓๙.ฝรั่ง
๘๕๐จระเข้๘๘๐ตุ๊กตา๙๑๐.บาท๙๔๐.พยาธิ
๘๕๑.จริง๘๘๑.ตุ๊กตุ่น๙๑๑.บุญ๙๔๑.พยาบาล
๘๕๒.จักร๘๘๒.เตรียม๙๑๒.โบสถ์๙๔๒.พยายาม
๘๕๓.จังหวัด๘๘๓.ถนน๙๑๓.ปฏิญาณ๙๔๓.พรรษา
๘๕๔.จันทร์๘๘๔.ถลก๙๑๔.ปฏิบัติ๙๔๔.พรวน
๘๕๕.จิ้งหรีด๘๘๕.ถลอก๙๑๕.ประดิษฐ์๙๔๕.พร้อม
๘๕๖.เจดีย์๘๘๖.ถวาย๙๑๖.ประเทศ๙๔๖.พราน
๘๕๗.เจริญ๘๘๗.ทรง๙๑๗.ประมาณ๙๔๗.พริก
๘๕๘.โจทย์๘๘๘.ทรพี๙๑๘.ประโยค๙๔๘.พลัง
๘๕๙.โจร๘๘๙.ทราบ๙๑๙.ประโยชน์๙๔๙.พัฒนา
๘๖๐ชนิด๘๙๐ทราย๙๒๐.ปราบ๙๕๐.พันธุ์
๘๖๑.ชอล์ก๘๙๑.ทหาร๙๒๑.ปริญญา๙๕๑.พิการ
๘๖๒.ชาติ๘๙๒.ทอฟฟี่๙๒๒.ปรึกษา๙๕๒.พิษ
๘๖๓.ชีวิต๘๙๓.ทัพพี๙๒๓.ปรุง๙๕๓.พืช
๘๖๔.เชอร์รี่๘๙๔.ทิศ๙๒๔.ปล่อย๙๕๔.พุทธ
๘๖๕.เชิญ๘๙๕.ทุกข์๙๒๕.ปลาย๙๕๕.พุทรา
๘๖๖.ญาติ๘๙๖.เทป๙๒๖.ปลูก๙๕๖.เพล
๘๖๗.เณร๘๙๗.เทวดา๙๒๗.ปัสสาวะ๙๕๗.เพลง
๘๖๘.ดนตรี๘๙๘.เทศน์๙๒๘.เปรี้ยง๙๕๘.เพลิน
๘๖๙.ตรง๘๙๙.โทษ๙๒๙.เปรียว๙๕๙.เพียร
๘๗๐ตรวจ๙๐๐.ธูป๙๓๐.เปรี้ยว๙๖๐.แพทย์

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำที่คำที่คำที่คำ
๙๖๑.ภรรยา๙๙๑.ศึกษา๑๐๒๑เสด็จ๑๐๕๑หลบ
๙๖๒.ภาค๙๙๒.ศูนย์๑๐๒๒เสร็จ๑๐๕๒หลวม
๙๖๓.ภาพ๙๙๓.เศรษฐี๑๐๒๓เสาร์๑๐๕๓หลอก
๙๖๔.มะกรูด๙๙๔.เศษ๑๐๒๔แสดง๑๐๕๔หลอด
๙๖๕.มะขวิด๙๙๕.สกปรก๑๐๒๕หญิง๑๐๕๕หลัง
๙๖๖.มะปราง๙๙๖.สงบ๑๐๒๖หน่วย๑๐๕๖หลับ
๙๖๗.มะพร้าว๙๙๗.สงสาร๑๐๒๗หนอง๑๐๕๗หลาน
๙๖๘.มัสยิด๙๙๘.สตรอร์เบอรี่๑๐๒๘หนอน๑๐๕๘หลาย
๙๖๙.มิตร๙๙๙.สตางค์๑๐๒๙หน่อย๑๐๕๙หลุด
๙๗๐.เมฆ๑๐๐๐สนาม๑๐๓๐หนัก๑๐๖๐หลุม
๙๗๑.เมตตา๑๐๐๑สนุก๑๐๓๑หนัง๑๐๖๑หวัง
๙๗๒.เมล็ด๑๐๐๒สบาย๑๐๓๒หนาว๑๐๖๒หวัด
๙๗๓.แมลง๑๐๐๓สมเด็จ๑๐๓๓หนีบ๑๐๖๓หวาน
๙๗๔.ยักษ์๑๐๐๔สมบัติ๑๐๓๔หนุน๑๐๖๔หว่าน
๙๗๕.ยีราฟ๑๐๐๕สมบูรณ์๑๐๓๕หนุ่ม๑๐๖๕หาร
๙๗๖.รถ๑๐๐๖สมมุติ๑๐๓๖หมด๑๐๖๖เหนียว
๙๗๗.รส๑๐๐๗สมอง๑๐๓๗หมวก๑๐๖๗เหนื่อย
๙๗๘.ราษฎร๑๐๐๘สมาธิ๑๐๓๘หมอก๑๐๖๘เหม็น
๙๗๙.รูป๑๐๐๙สมุด๑๐๓๙หมอน๑๐๖๙เหมือน
๙๘๐.โรค๑๐๑๐สร้อย๑๐๔๐หมอบ๑๐๗๐เหยียด
๙๘๑.ฤดู๑๐๑๑สร้าง๑๐๔๑หมั่น๑๐๗๑เหยียบ
๙๘๒.ละหมาด๑๐๑๒สวัสดี๑๐๔๒หมาก๑๐๗๒เหยี่ยว
๙๘๓.วิเศษ๑๐๑๓สหกรณ์๑๐๔๓หมาย๑๐๗๓เหล็ก
๙๘๔.วิทยุ๑๐๑๔สัญญา๑๐๔๔หมุน๑๐๗๔เหลือง
๙๘๕.เวร๑๐๑๕สัตว์๑๐๔๕หยอก๑๐๗๕แหลม
๙๘๖.ศพ๑๐๑๖สามัคคี๑๐๔๖หยอด๑๐๗๖แหวน
๙๘๗.ศาสตร์๑๐๑๗สำคัญ๑๐๔๗หยิบ๑๐๗๗องค์
๙๘๘.ศาสนา๑๐๑๘สำหรับ๑๐๔๘หยุด๑๐๗๘องุ่น
๙๘๙.ศิลปะ๑๐๑๙สุนัข๑๐๔๙หรอก๑๐๗๙อธิบาย
๙๙๐.ศีรษะ๑๐๒๐สุเหร่า๑๐๕๐หล่น๑๐๘๐อนามัย

บัญชีคำพื้นฐานชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ที่คำ 
๑๐๘๑อยาก
๑๐๘๒อย่าง
๑๐๘๓อร่อย
๑๐๘๔อวัยวะ
๑๐๘๕อันตราย
๑๐๘๖อัศจรรย์
๑๐๘๗อาการ
๑๐๘๘อากาศ
๑๐๘๙อาคาร
๑๐๙๐อาจ
๑๐๙๑อาจารย์
๑๐๙๒อาชีพ
๑๐๙๓อาศัย
๑๐๙๔อาหาร
๑๐๙๕อิฐ
๑๐๙๖อิสลาม
๑๐๙๗แอปเปิล
๑๐๙๘ไอศกรีม

ขอแนะนำไฟล์ บัญชีคำศัพท์พื้นฐาน

เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

https://drive.google.com/file/d/1LOT43KojqUjTGx5a4DffkphNi21ygQzu/view?usp=sharing

ติดตามข่าวบน Facebook เพื่อไม่พลาดข่าว ได้ที่

ท่านสามารถติดตามข่าวสารการศึกษา ข่าวเปิดสอบงานราชการ เปิดสอบครูอัตราจ้าง ข่าวเรียกบรรจุ อบรมออนไลน์ โหลดสื่อการสอน หรืออ่านบทความต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรา www.สื่อฟรีออนไลน์.com ได้ตลอดเวลา และสุดท้ายขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เราจะนำเสนอข้อมูล เนื้อหาดี ๆ มีสาระให้กับทุกท่านอีกครั้งอย่างแน่นอน ขอบคุณครับ

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!