แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

0
1067

บทความนี้ สื่อฟรีออนไลน์.com

ขอแนะนำไฟล์ แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

สรุปรายละเอียดได้ดังนี้ครับ

แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

และการจำหน่ายพัสดุ

(กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ) 

                

(ตัวอย่าง)        

                                                บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………..

ที่…………………………………………………….วันที่………………………………………………………….……

เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………

            ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ส่วนที่ 3  ข้อ 213 กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตาม ข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือ   สูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วัน     ทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

            ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

            จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

            1. …………………..………………………………….ตำแหน่ง…………………….………………..ประธานกรรมการ

            2. …………………………….………..…………..….ตำแหน่ง………………………….…………..กรรมการ

  3. …………………………….…………….………….ตำแหน่ง……………………………….……..กรรมการ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                  (ลงชื่อ)……………………….……………

                                                                         (…………………..………………)

                                                                                  – ชอบ

                                                                                   – ดำเนินการ

(ลงชื่อ)…………………………………

                                                                               (…………..………………………)

            ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………….

 (ตัวอย่าง)

คำสั่งโรงเรียน……………………………

ที่……..……/………..…….

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

————————————–

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ.2560 และข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง             มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี โดยให้ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ดังนี้    

1 ……………………………………….……..ตำแหน่ง…………………….………..ประธานกรรมการ

2. …………………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ

3. …………………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุดโดยเคร่งครัด

                ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่……………เดือน…………………………… เป็นต้นไป

                               สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน……………………… พ.ศ……….

                                                                         (ลงชื่อ)……………………………

                                                                                  (……………………………)

                                                                ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………..

                                              (ตัวอย่าง)                                                                                                  

                               บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………

ที่…………………………………………. วันที่……………………………………………………………………

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………….

     ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี   ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิด     ทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามคำสั่ง โรงเรียน…………………………………………………

ที่………../……….….. ลงวันที่……………………………. ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี้  การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุ และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปรากฏว่าถูกต้อง  การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่…………….……………….. พัสดุคงเหลือมีอยู่ ตรงตามบัญชีและทะเบียน การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ตามที่          แนบมาพร้อมนี้

               จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                     (ลงชื่อ)………………………..……………ประธานกรรมการ

                                                                             (………………….……….……….)

                                                                     (ลงชื่อ)……………………..……………. กรรมการ

                                                                             (………….…………………..…….)

                                                                     (ลงชื่อ)…………………………………… กรรมการ

                                                                             (……………………………………..)                                                        

– ทราบ

                                                                        – ดำเนินการตามระเบียบ

(ลงชื่อ)………………….……………………..               

                                                                    (………….………………………………)

ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………….

                            

                     (ตัวอย่าง)                                                      

                          บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียน……………………………………………………………………………………………..…..

ที่………………………………………………….. วันที่……………………………………………………….………

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน………………………………………

            ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบและได้สั่งการให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ส่วนที่ 4

            เพื่อให้การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 214 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงขอแต่งตั้งบุคคล ผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

             1.  ………………………………………………………ตำแหน่ง…………………………ประธานกรรมการ

             2.  .……………………………………………………..ตำแหน่ง…………………………กรรมการ

             3.  ………………………….…………………………ตำแหน่ง…………………………กรรมการ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                  (ลงชื่อ)……………………….……………

                                                                         (…………………..………………)

                                                                                  – ชอบ

                                                                                   – ดำเนินการ

    (ลงชื่อ)……………….…………………………

                                                                         (…………..……………………………)

   ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………….

                                                            (ตัวอย่าง)                                                          

  คำสั่งโรงเรียน…………..…………………..

  ที่…………../……………..

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

——————————–

                ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้ตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด และเสื่อมคุณภาพ จำนวน………………..รายการ

                อาศัยอำนาจตามความในข้อ 214 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน      ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้    เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายพัสดุ

      1.…………………………………………………….ตำแหน่ง……………………………ประธานกรรมการ

      2..……………………………….…………………..ตำแหน่ง……………………………กรรมการ

      3.………………………………….………….……..ตำแหน่ง……………………………กรรมการ

                 ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด      โดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน……………วันทำการ

                ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่……………………………..

                  สั่ง  ณ  วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ………….

                                                                         (ลงชื่อ)………………………….…………….

                                                                                (………………………………………..)

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………..

                                          (ตัวอย่าง)                                                               

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ    โรงเรียน……………………………………………………………………………………………..

ที่……………………………………………. วันที่……………………………………………………………….…

เรื่อง  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง

เรียน    ผู้อำนวยการสถานศึกษา……………………………

            ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปหรือ      หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้รายงานผลให้ทราบแล้วนั้น

            คณะกรรมการ………………..………………………..แล้วเสร็จเมื่อวันที่….……………….ผลการสอบหาข้อเท็จจริงได้เริ่มดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริง เมื่อวันที่…………………………………………………………………………………………ปรากฏว่า……………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………

            คณะกรรมการสอบข้อเท็จพิจารณาแล้วเห็นว่า………………………………………………….…………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  พร้อมบันทึกนี้ได้แนบเอกสารการสอบข้อเท็จจริง จำนวน  ……..………แผ่น มาด้วยแล้ว

                                                             (ลงชื่อ)……………..…………………………….ประธานกรรมการ

                                                                     (…………………………….……………)

                                                              (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ

                                                                     (……………..……………………………)

                                                             (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ

                                                                      (…………………………………………)

 – ทราบ

                                                     – มอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

  (ลงชื่อ)…………………..………………………….

                                                                        (…………………………………………..)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………..

                                                               วันที่………/……………../………………

เขียนที่………………………………………….……………..

วันที่……….…..เดือน……………..………..พ.ศ………..

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี………………………………………………………………………..

               ข้าพเจ้า…………………………………..……………………….. เกิดวันที่…..…….เดือน…………..……..…..พ.ศ……….…เกิดที่จังหวัด……………………… ประเทศ……….…….. สัญชาติ……………….ชื่อบิดา…………………………………..………………… มารดา…………………………..………….…………..ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่………….…… หมู่ที่…………… ซอย………………….. ตำบล…………………อำเภอ……………….. จังหวัด………………….….. โทรศัพท์……………….…..……. อาชีพ……………………….

               ขอให้ถ้อยคำต่อ 1………………………………………………………………………..……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..……………………..…………………….

ด้วยความสัตย์จริง ดังนี้……………………………………………………………………..…………………..………………………………………

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………

……………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………

ตัวอย่างเอกสาร

การจำหน่ายพัสดุตามวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา

และวิธีการทำลาย

   (ตัวอย่าง)                                                    

                   บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ  โรงเรียน………………………………………………………………………………………….….…

ที่……………………………………………. วันที่……………………………………………………………………

เรื่อง  ขอจำหน่ายพัสดุ

เรียน  ผู้อำนวยโรงเรียน………………………………..

            ตามที่ได้สั่งการให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (1), (2),(3) และ (4) ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น

            ได้ตรวจสอบพัสดุตามรายงานของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้ว ปรากฎว่าเป็นการชำรุดเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ หากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  เห็นสมควรดำเนินการ ดังนี้

รายการ…………………………………. โดยวิธีการขาย

รายการ…………………………………. โดยวิธีการทำลาย

            ฉะนั้นเพื่อให้การจำหน่ายพัสดุ ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง และเป็นประโยชน์  ต่อทางราชการอย่างสูงสุด จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ

1. คณะกรรมการประเมินราคากลาง

1. …………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2…………………………………………..ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ

3. …………………………………………ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ

2. คณะกรรมการดำเนินการขาย

1………………………………………….ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2………………………………………….ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ

3.…………………………………………ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ

3. คณะกรรมการทำลาย

1………………………………………….ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2………………………………………….ตำแหน่ง……………………………….…กรรมการ

3.…………………………………………ตำแหน่ง……………………………….…กรรมการ

            จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

                                                                      (ลงชื่อ)…………….………………………                                                  

                                                                            (………………….………………….)

                                                                                      เจ้าหน้าที่   

                                                      – ชอบ

                                                     – ดำเนินการ

                                                                (ลงชื่อ)………………………………………                                                  

                                                                       (……………………………………..)

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………….

                                                               วันที่………./………………………/…………

                                                                            (ตัวอย่าง)                                                      

                คำสั่ง โรงเรียน……………………………….

ที่…………../……………..

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขาย และคณะกรรมการทำลาย

———————————————

            ด้วย โรงเรียน………………….……..……….….. มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                  ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ดังนี้

                               ขายพัสดุ          จำนวน………………………… รายการ

                               ทำลายพัสดุ       จำนวน………………………… รายการ

            ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ

  1. คณะกรรมการประเมินราคากลาง

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

 2. คณะกรรมการดำเนินการขาย

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

 3. คณะกรรมการทำลาย

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด

โดยเคร่งครัด

                      สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน……………………พ.ศ……………

(ลงชื่อ)………………………….………..…….

                                                                     (…………………..…………….………..)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………………

                                                             (ตัวอย่าง) 

ที่ ศธ 04141………/…………..

                                                                วันที่……….เดือน………………..พ.ศ…….

เรื่อง  ขอเชิญเสนอราคาซื้อพัสดุ

เรียน  …………………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดพัสดุที่จะจำหน่ายโดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจง

              ด้วยโรงเรียน………………………………….มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยการขาย ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

จึงขอเชิญ………………………………………………………… เข้าร่วมเสนอราคากับโรงเรียน…………………………………ในวันที่……………………………….ระหว่างเวลา………………………ถึงเวลา……………………..

              จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป

                                                                  ขอแสดงความนับถือ

กลุ่มบริหารงบประมาณ

โทร………………..

(ตัวอย่าง)

ใบเสนอราคา

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………….……….

   ข้าพเจ้า………………………..…………..………………ห้าง/ร้าน/บริษัท/หจก…………………………………………………ตั้งอยู่เลขที่………….…..ถนน……………….………. ตำบล……………….…….อำเภอ……………..……………จังหวัด………………….. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี……………………………….……. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในการประกาศขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อพัสดุที่ทางราชการประกาศขาย ดังรายการต่อไปนี้

ที่รายการราคา/หน่วยจำนวนจำนวนเงินหมายเหตุ
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 (……………………………………………………………….……) รวมเป็นเงิน  

คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………. วัน นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา

กำหนดรับมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา ให้เป็น      ผู้ชนะในการเสนอราคา

                       เสนอมา  ณ  วันที่…………. เดือน……………………….. พ.ศ…………

                                                                          (ลงชื่อ)……………………………….…. ผู้ซื้อ

                                                                                 (………………………..……………)

                                                                                       ประทับตรา (ถ้ามี)

                                                 (ตัวอย่าง)

                                               บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียน…………………………………………………………………………………………….

ที่…………………………………………………. วันที่……………………………………………………..…

เรื่อง  การประเมินราคากลางพัสดุ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

               ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

เพื่อขายพัสดุให้กับบุคคลหรือผู้สนใจ ที่เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามคำสั่ง……………

………….. ที่……./……. ลงวันที่………………………………. ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น

               คณะกรรมการประเมินราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว มีมติเห็นสมควรประเมินราคากลางพัสดุ              ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้คณะกรรมการดำเนินการขายใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขาย ดังนี้

               1………………………………………………………………………………………..

               2………………………………………………………………………………………..

               3.………………………………………………………………………………………..

               4………………………………………………………………………………………..

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                (ลงชื่อ)………………………..…..…….. ประธานกรรมการ

                                                                       (………………………….………….)

                                                                (ลงชื่อ)………….……………………….. กรรมการ

                                                                       (………………..…………………….)

                                                                (ลงชื่อ)…………………………………….. กรรมการ

                                                                    (……………..……………………….)

 –  ทราบ

 – มอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  แล้วให้มอบคณะกรรมการดำเนินการขายในเวลาพิจารณาการขาย

   (ลงชื่อ)………………………..………………..

                                                              (…………………………….)

                                                       ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………….

                                                        วันที่………/……………………../…………….

                                                         (ตัวอย่าง)

                                        บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   โรงเรียน………………………………………………………………………………………..

ที่……………………………………………. วันที่…………………………………………………………..

เรื่อง  รายงานผลการดำเนินการขาย

เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………….

               ตามที่………………………………….. ได้ทำการประกาศขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน………………รายการ เมื่อวันที่…………………………………….. นั้น

              คณะกรรมการดำเนินการขายได้ร่วมกันพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาซื้อแล้วปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาซื้อ จำนวน…………….. ราย คือ

             1………………………….………………… เสนอราคาซื้อเป็นเงิน………….………. บาท

             2………………………………….………… เสนอราคาซื้อเป็นเงิน…………….……. บาท

   ผลปรากฏว่าผู้เสนอราคาซื้อรายที่……… คือ ………………………………………..เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุด คณะกรรมการดำเนินการขายจึงมีมติเห็นสมควรขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ให้กับ…………………………………………………. ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ ได้นำราคาประเมินของคณะกรรมการประเมินราคากลางมาใช้เป็นเกณฑ์แล้ว

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

                                                                        (ลงชื่อ)………………….…………….เจ้าหน้าที่

                                               (………………..….……………..)

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน

        เห็นควรอนุมัติขายพัสดุฯ                               

 ให้กับ……………………..……………..                                     

ในราคา……………………………… บาท    

(ลงชื่อ)…………………………..……………                                     – อนุมัติ

       (…………………….………………….)                                     – ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ

             หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                   

   ………./…………………….……./………….                           (ลงชื่อ)……………………………………..

                                                                               (………………………..…………….)

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………

.

                                    (ตัวอย่าง)

                   บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ……..โรงเรียน……………………………………………………………………………………….…

ที่……………………………………….                  วันที่……………………………………………………………

เรื่อง  รายงานผลการทำลายพัสดุของคณะกรรมการทำลาย

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน……………….……………….

              ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลาย เพื่อทำลายพัสดุที่ไม่สามารถนำมาขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือ     แปรสภาพได้ เนื่องจากไม่สามารถนำไปซ่อมแซมให้ใช้การได้ดี อีกทั้งยังเสื่อมสภาพ ซึ่งในการนี้คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบและร่วมกันพิจารณาแล้ว ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น

              บัดนี้ คณะกรรมการทำลายได้ดำเนินการทำลายพัสดุ จำนวน….….. รายการ ตามที่ได้อนุมัติไว้แล้วแต่ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยวิธีการ……….……….…บด/เผา/ทุบ/ฯลฯ…………………………เมื่อวันที่…………………………..

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                    (ลงชื่อ)………………………..………. ประธานกรรมการ

                                                                            (…………….….………………..)

                                                                    (ลงชื่อ)…………………………………. กรรมการ

                                                                            (………………….……………….)

                                                                    (ลงชื่อ)………………………………….. กรรมการ

                                                                            (……………………..…………….)

.

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน………….

        – เพื่อโปรดทราบ    

        – ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป                                           

 (ลงชื่อ)………………………..…………                          – อนุมัติ

         (…………………….…………….)                         – ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ

                 เจ้าหน้าที่                                      – รายงาน สตง.ตามระเบียบฯ

วันที่………./……………………./………….                                         

(ลงชื่อ)……………………………………………..

                                                                                (…………………………………….……….)

                                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………….……

                                                                         วันที่…………./……………………..……/……….…

ตัวอย่างแบบฟอร์ม

การขายโดยวิธีทอดตลาด

        (ตัวอย่าง)

คำสั่ง โรงเรียน……………………………….

ที่…………../……………..

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

—————————-

              ด้วย โรงเรียน………………………………………….….. สังกัด…………………………………………….………………

จะทำการประมูลด้วยวาจาในการขายโดยวิธีทอดตลาด……(ให้ระบุรายละเอียดพัสดุที่จะขายโดยวิธีทอดตลาด)..จำนวน…………………รายการ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ดังนี้

             1………………………………………………………….ตำแหน่ง…………………………………ประธานกรรมการ

             2………………………………………………………….ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

             3.…………………………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด

                     สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…………

(ลงชื่อ)……………………………..……………….

                                                                      (……………………………………………..)

                                                               ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………….

  (ตัวอย่าง)

             

ประกาศ โรงเรียน……………………………………….

เรื่อง  การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

—————————————–

             ด้วย โรงเรียน………………………………………………จะทำการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน……รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน…………รายการ  ณ โรงเรียน………………..……………….ในวันที่………………………………….เวลา………………น.และกำหนดขายทอดตลาดในวันที่……………………….……….เวลา…………………….น. ณ ………………………………………….

             เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี้

  1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา

2.  ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันที กรณี ที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า 2,000.- บาท หากผู้ประมูลได้ ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือ   ต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้ 

3. หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์ โรงเรียนจะริบเงินที่วางไว้แล้วจะ

ขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

4. การติดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้  และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการนั้น ใช้วิธี

เคาะไม้ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียน………………….……………ให้เสร็จภายใน 3 วัน  นับแต่วันชำระเงินครบถ้วน หากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้

  • ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายโดยวิธีทอดตลาด ผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ ผู้สนใจติดต่อ

สอบถามรายละเอียดได้ที่……………………………..โทรศัพท์หมายเลข…………………………ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                        ประกาศ ณ วันที่………………………………..

                     (ลงชื่อ)……………….……………………..

                                                                      (………………….…………………..)

                                                             ผู้อำนวยการโรงเรียน……………………………

ถ้าการขายพัสดุคราวนั้น ไม่มีรายการใดต้องเสียค่าธรรมเนียมการในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตัด ข้อ 5  ออก

(ตัวอย่าง)

บัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายโดยวิธีทอดตลาด

ในวันที่……………………………………

ลำดับที่ชื่อ ขนาด ลักษณะจำนวนหมายเหตุ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(ตัวอย่าง)

บัญชีคุมพัสดุที่ขายโดยวิธีทอดตลาด

  ที่ชื่อพัสดุ ขนาด ลักษณะขายทอดตลาดครั้งที่ 1ขายทอดตลาดครั้งที่ 2
ชื่อผู้ ประเมินได้เลขที่ใบเสร็จรับเงินลายมือชื่อ ผู้รับรองชื่อผู้ประเมินได้เลขที่ใบเสร็จรับเงินลายมือชื่อ ผู้รับรอง
                                                    

                                                      (ตัวอย่าง)

                                               บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ…โรงเรียน……………………………………………………………………………………………..

ที่……………………………………………. วันที่…………………………………………………………………

เรื่อง   รายงานผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  จำนวน………………..รายการ

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………………

            ตามคำสั่งโรงเรียนที่………………………………………………….สั่ง ณ  วันที่……………………………………….…..

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  จำนวน……………………รายการ นั้น

            คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดได้ดำเนินการเมื่อวันที่………………………………….……………………ตั้งแต่เวลา………….………..น.  โดยมีผู้เข้าร่วมประมูล จำนวน  …………….ราย โดยคณะกรรมการขายพัสดุ โดยวิธีทอดตลาดได้แจ้งราคากลางและเป็นราคาเริ่มต้นแก่ผู้เข้าร่วมประมูลเป็นเงิน………….…….บาท แล้วปรากฏว่า ……………………………..(ให้ระบุชื่อและผลการประมูลของผู้ที่เข้าร่วมประมูลในราคาสูงสุด)………………………………          ซึ่งต่อมาไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายอื่นเสนอราคารับซื้อสูงขึ้นอีก คณะกรรมการ จึงเห็นว่า….(ผู้ประมูลราคาที่        เสนอสูงสุด)………….เสนอราคารับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนด จึงได้นับ 1  ถึง 3  แล้วเคาะไม้เป็นสัญญาณการตัดสินขาย………….…(ระบุรายการที่ขายอดตลาด)…………………..…….ให้แก่………(ผู้ประมูลราคาที่เสนอราคาสูงสุด)………อยู่บ้านเลขที่……..………ซอย………………….ถนน………….….…………แขวง/ตำบล………………..………. เขต/อำเภอ………………………….……….จังหวัด………………………….ดังสำเนาหลักฐาน (เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท สำเนาทะเบียนบ้าน หรือบัตรประจำตัวประชาชน)ที่แนบ ในราคา………………………บาท(………………………………………………………………)

                                                             (ลงชื่อ)…………………………..…………….. ประธานกรรมการ

                                                                     (……………..…………………………….)

                                                            (ลงชื่อ)………………………….…………..….. กรรมการ

                                                                     (……………..…………………………….)

                                                            (ลงชื่อ)………………………………….……….. กรรมการ

                                                                     (……………..…………………………….)

* หากขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดในแต่ละรายการให้ระบุราคากลางในแต่ละรายการ และประมูลแต่ละรายการ

     (ตัวอย่าง)

ที่ ศธ…………../………………….                                             โรงเรียน…………….…………………………..….

       ที่อยู่…………..…… รหัสไปรษณีย์………….

                                                               วันที่………………………………….

เรื่อง   การจำหน่ายพัสดุ

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่…………………..

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุประจำปี จำนวน 1  ชุด

             ด้วยโรงเรียน……………………………….ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่ายพัสดุประจำปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213  และข้อ 215  พร้อมทั้งได้ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ เรียบร้อยแล้ว

             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

                                                                   ขอแสดงความนับถือ

                                                               (……………………………………….)                   

                                                         ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………..

งานการเงินและพัสดุ

โทร…………….…………..

หมายเหตุ    สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกอบด้วย

  1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี และสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ อย่างละ 1  ฉบับ
  2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 1 ฉบับ
  3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 2 ฉบับ
  4. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 2 ชุด
  5. รายงานขออนุมัติจำหน่าย พร้อมวิธีการจำหน่ายและคำสั่งอนุมัติให้จำหน่าย 2 ชุด

6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขาย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด

7. บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 2 ชุด

8. รายงานผลการจำหน่าย  2  ชุด

9. สำเนาใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษา กรณีส่งเป็นเงินบำรุงการศึกษา 2 ชุด

      (ตัวอย่าง)

ที่ ศธ………/………….                                                      โรงเรียน…….…………………………..

                                                                              ที่อยู่……………… รหัสไปรษณีย์……….

                                                                วันที่………………………….…..

เรื่อง  การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เงินสด                     จำนวน……………………….. บาท

                    2. ใบนำส่งเงิน               จำนวน……………………….. ฉบับ

              ด้วย………………………….……………… ได้ดำเนินการจำหน่ายพัสดุประจำปี ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 (1) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดิน จำนวน……..…………. บาท (………………………………..……………….)

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                             (……………..…………….………)

                                                        ผู้อำนวยการโรงเรียน……………….

งานงบประมาณ

โทร……………………………….

ขอแนะนำไฟล์ แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี

เป็นไฟล์ Word แก้ไขได้

ดาวน์โหลดไฟล์จากลิงค์ด้านล่างนี้นะครับ

https://docs.google.com/document/d/1CGXR_L9oNl-xiq953YvIdEqGd_u6cv1f/edit?usp=sharing&ouid=104013330740936196301&rtpof=true&sd=trueทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่
Captcha verification failed!
คะแนนผู้ใช้ captcha ล้มเหลว กรุณาติดต่อเรา!